Onderhoud sloten en singels

Sloten en singels zijn belangrijk in het beheer van water op de eilanden in Zuid-Hollandse zuid.
maaien

Om ervoor te zorgen dat de wateraan- en afvoer onbelemmerd kan plaatsvinden heeft het waterschap in de legger vastgelegd hoe breed en diep de sloten moeten zijn. Dit is ook belangrijk voor de waterkwaliteit in de sloten.

Om ze op breedte en diepte te houden moeten de sloten onderhouden worden. Dit onderhoud moet voor 1 december van ieder jaar zijn uitgevoerd.

Jaarlijks moet de slootbodem en het onderwatertalud daarom gemaaid worden en eens in de zes/zeven jaar gebaggerd. Omdat het uitvoeren van onderhoud heel belangrijk is voor de waterhoeveelheid en waterkwaliteit van de sloten, controleert het waterschap aan het einde van het jaar ook of het onderhoud is uitgevoerd. Dit heet de schouw.

Waterschap, RWS, gemeenten, overige organisaties (zoals natuurorganisaties) en agrariërs moeten hun eigen sloten onderhouden. Dit is vastgelegd in de Keur.

In onderstaande tabel, staat wie verantwoordelijk is voor welke sloot, zowel maaien als baggeren:

Soort sloot/singel Stedelijk gebied Landelijk gebied
Hoofdwatergang waterschap  waterschap 
Overige watergangen in particulier eigendom waterschap  eigenaar/agrariër 
Overige watergangen in eigendom van andere overheid of organisatie  andere overheid/organisatie andere overheid/organisatie 

Voorzorgsmaatregelen

Als eigenaar of gebruiker kunt u van tevoren een aantal maatregelen nemen die de uitvoering van het werk vlot laten verlopen::

•    Verwijder overhangende taken
•    Verwijder of verplaats afrasteringen die voor belemmeringen zorgen
•    Werk uitmondingen van drainages of hemelwaterafvoer weg in het talud of maak deze zichtbaar voor de aannemer

Communicatie

Hollandse Delta communiceert regelmatig over baggeren, maaien en de schouw. Volg daarom onze berichtgeving op deze website. Agrarisch nieuws is gebundeld op de agrariërspagina. Ook via twitter en de digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte.