Melden lozing grondwater

Beschrijving

Nieuwe lozingen van schoon hemelwater, die niet afkomstig zijn van een bodembeschermende voorziening, moeten op de bodem of het oppervlaktewater worden geloosd. Zij mogen niet meer op de riolering worden gebracht.

Het lozen van schoon hemelwater is in de meeste gevallen vrijgesteld. Wanneer het hemelwater vervuild is, dan is voor het lozen wel een melding of een watervergunning nodig. Vervuild hemelwater komt bijvoorbeeld voor bij: daken die gemaakt zijn van uitlogend materiaal; grote parkeerplaatsen, bij op- en overslag of door bedrijfsactiviteiten vervuild hemelwater. Wanneer u er niet zeker van bent of het hemelwater dat u wilt gaan lozen vervuild is, neem dan contact op met het Waterschapsloket.

Kosten