Lozing afvalwater, plicht tot meting, bemonstering, analyse

Beschrijving

Wanneer u vanuit een bedrijfsruimte afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een bedrag betalen. Een bedrijfsruimte is een ruimte (of terrein), die geen woonruimte, zuiveringtechnisch werk of een riolering is. De hoogte is afhankelijk van de hoeveelheid en de soort stoffen die u loost. U moet hiervoor dagelijks handelingen verrichten zoals het doen van metingen, het nemen van monsters en het verrichten van analyses. Op aanvraag kan dit een beperkt aantal dagen per jaar gebeuren. U moet dan duidelijk maken dat met een beperkt aantal gegevens per jaar kan worden volstaan. De exacte voorwaarden kunnen per waterschap verschillend zijn.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor het verrichten van beperkte meethandelingen als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  • U heeft daartoe een aanvraag bij de kwaliteitsbeheerder (waterschap) gedaan.
  • U kunt aantonen dat voor de berekening van de vervuilingswaarde met gegevens over een beperkt aantal etmalen kan worden volstaan.

Aanpak

U doet aanvraag tot het verrichten van beperkte meethandelingen bij uw waterschap.

Regelgeving