Lozen op oppervlaktewater

Beschrijving

Het waterschap moet toestemming geven voor lozingen op oppervlaktewater. Behalve als het oppervlaktewater Rijkswater is. Het waterschap moet ook toestemming geven voor rechtstreekse lozingen op de rioolwaterzuivering. Voor lozingen op de gemeentelijke rioleringen moeten de gemeenten toestemming geven.
Bijna alle lozingen vallen onder ‘algemene regels’ in drie verschillende besluiten. Deze besluiten zijn verdeeld naar doelgroep:

  • het Activiteitenbesluit voor inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer en voor buiten inrichtingen voor zover het agrarische activiteiten of daarmee verband houdende activiteiten betreft;
  • het Besluit lozing afvalwater huishoudens voor particuliere huishoudens;
  • het Besluit lozen buiten inrichtingen voor de overige lozingen.

Voor alle andere lozingen (die dus niet onder bovengenoemde ‘besluiten’ vallen), moet u een vergunning worden aanvragen. Dit staat in de Waterwet. Een melding of vergunningaanvraag voor een lozing kunt u via het Omgevingsloket indienen.

De meest voorkomende lozingen op oppervlaktewater zijn:

  • lozen bij sanering of bronnering
  • lozen grondwater
  • lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater
  • lozen door agrariërs
  • driftarme spuitdoppen
  • teeltvrije zone met een talud breder dan 2 meter
  • erfafspoeling

Zorgplicht lozingen

Voor elke lozing geldt de zorgplicht. Hiermee ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de lozer. Van hem wordt verwacht dat hij alles doet wat in redelijkheid van hem kan worden gevraagd om nadelige gevolgen voor het milieu, als gevolg van de lozing, te voorkomen. Meer informatie over de zorgplicht kunt u lezen op de website van Infomil.