Kwijtschelding van belasting

Beschrijving

Wanneer u niet in staat bent een belastingaanslag te betalen, kan deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden. Kwijtschelding kan bijvoorbeeld worden verleend voor rijksbelastingen zoals inkomstenbelasting en loonbelasting en voor bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen of waterschapsbelastingen. Wanneer u kwijtschelding van de gemeente krijgt, bestaat de kans dat het waterschap u ook kwijtschelding verleent. Bij de beoordeling van uw verzoek om kwijtschelding wordt onder meer gekeken naar het saldo van uw bank- en girorekening(en), naar de hoogte van uw kale huur en naar de hoogte van uw inkomen (inclusief vakantiegeld). Er gelden verschillende beoordelingsmaatstaven.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van belasting moet u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U hebt geen middelen om uw belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen.
  • U hebt geen vermogen (waaronder ook begrepen de overwaarde op een onroerende zaak waarvan u eigenaar bent).
  • De bedragen die u aan andere schuldeisers betaalt zijn lager dan het maximum dat de Belastingdienst hiervoor aanhoudt.

Zie ook:

Verordening kwijtschelding Hollandse Delta 2013

 

Aanpak

Uw aanvraag tot kwijtschelding van een bepaalde belasting moet worden gericht aan de overheidsorganisatie die de aanslag heeft opgelegd. De overheidsorganisaties hebben hier speciale formulieren voor. Kwijtschelding van rijksbelastingen vraagt u bijvoorbeeld aan bij de Belastingdienst. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vraagt u aan bij uw gemeente. Kwijtschelding van waterschapsbelasting vraagt u aan bij SVHW. Raadpleeg voor meer informatie over het aanvragen van kwijtschelding de website van SVHW

SVHW

Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) voert voor Hollandse Delta de heffing en invordering van belastingen uit, en verzorgt de administratie en de verstrekking van vastgoedgegevens.

Raadpleeg voor meer informatie over het aanvragen van kwijtschelding de website van SVHW