Gedraging van bestuursorgaan, klacht

Beschrijving

Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft gedragen. In de praktijk gaat het vaak om gedragingen van bestuurders of ambtenaren. Een klacht indienen is bijvoorbeeld mogelijk als u vindt dat er niet serieus naar u geluisterd wordt of dat u aan het lijntje gehouden wordt. Ook als u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent, kan dit reden zijn om een klacht in te dienen. U kunt geen klacht indienen omdat u bijvoorbeeld geen vergunning krijgt voor het bouwen van een schuur of voor het houden van een evenement. Daarvoor bestaan er een speciale bezwaar- en beroepsprocedure. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend bij het bestuursorgaan in kwestie. Het bestuursorgaan is niet verplicht de klacht te behandelen als het belang van de klager of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is. Als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan op uw klacht kunt u daarover opnieuw een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman behandelt klachten over verschillende overheidsinstanties, waaronder een groot aantal gemeenten. Een klacht over een gedraging van waterschapspersoneel wordt dus gezien als een klacht over een gedraging van het bestuursorgaan.

Voorwaarden

U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop een ambtenaar of een bestuurder zich in een bepaalde aangelegenheid tegen u of een ander heeft gedragen. Een schriftelijke klacht moet aan een aantal eisen voldoen:

  • op het moment van indiening van de klacht is er nog geen jaar verstreken na de gedraging; 
  • u moet uw naam en adres vermelden, de gedraging voldoende omschrijven, aangeven tegen wie de klacht wordt ingediend en/of de reden waarom de klager bezwaar heeft tegen de gedraging; 
  • het belang van de klager of het gewicht van de gedraging mag niet 'kennelijk onvoldoende' zijn; 
  • er stond voor de klager niet een andere mogelijkheid open om zijn klacht naar voren te brengen, via een klachtprocedure (bijv. bij een klachtencommissie), via bezwaar en beroep of via een andere gerechtelijke procedure.

Aanpak

U kunt klachten over de wijze waarop een bestuursorgaan of een medewerker zich jegens u of een ander heeft gedragen, zowel mondeling als schriftelijk indienen bij het bestuursorgaan waarop de klacht betrekking heeft c.q. het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de gedraging van de medewerker.

Een schriftelijke klacht wordt eerst behandeld door een onafhankelijke, externe klachtadviescommissie. Deze commissie brengt advies uit aan het bestuursorgaan. Uiteindelijk neemt het bestuursorgaan een beslissing op de klacht.

Als u het niet eens bent met de beslissing op de klacht of op de manier waarop uw klacht is behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.