Aanvraag T-correctie

Beschrijving

Als u vanuit uw bedrijfsruimte afvalwater in het oppervlaktewater loost - rechtstreeks of via het riool, een septic tank of een put - moet u een heffing betalen (Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing). De hoogte van de heffing is afhankelijk van de hoeveelheid en de soort stoffen die u loost. Bij bedrijfsruimten die een hoge vuillast hebben of die zeer veel afvalwater lozen wordt de vervuilingswaarde vastgesteld door middel van meting, bemonstering en analyse. De vervuilingswaarde wordt bepaald aan de hand van chemisch zuurstofverbruik. Nadeel hiervan is dat er stoffen zijn die wel chemisch afgebroken kunnen worden, maar biologisch niet. Wanneer de uitkomst in belangrijke mate is beïnvloed door biologisch niet of nagenoeg niet-afbreekbare stoffen, wordt op die uitkomst een correctie toegepast: de T-correctie. In ieder waterschap worden bij belastingverordening nadere regels gesteld.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een T-correctie als u aan de volgende voorwaarde voldoet:

  • De uitkomst tot bepaling van het chemische zuurstofverbruik is in belangrijke mate beïnvloed door biologisch niet of nagenoeg niet-afbreekbare stoffen.

Aanpak

U moet een verzoek tot T-correctie indienen bij het waterschap.

Regelgeving