Besluiten Verenigde Vergadering (VV) 3 juli 2019

De vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta vond plaats op het kantoor aan de Handelsweg 100 in Ridderkerk.
Sluisjesdijk

In de vergadering zijn de volgende besluiten genomen: 

WSHD zet in op duurzame energieproductie met zonneparken

Waterschap Hollandse Delta wil duurzame energie produceren door zonneparken te realiseren op reserveterreinen bij rioolwaterzuiveringen (rwzi's). Reserveterreinen die voor de aanleg van een zonnepark in aanmerking komen, zijn die van de rwzi's van Barendrecht, Goedereede, Heenvliet, Middelharnis, Numansdorp, Oostvoorne en Zwijndrecht. In totaal kunnen op deze locaties circa 22.000 panelen worden geplaatst met een totaal vermogen van ongeveer 6 megawatt. Dit levert een bijdrage aan de doelstelling van het waterschap om in 2030 energieneutraal te zijn. Uitvoering zal plaats hebben in samenwerking met energiebedrijf HVC. 

Inrichten crisisruimte WSHD

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het inrichten van een crisisruimte. De ervaringen van andere crisispartners en onze eigen evaluatie laten zien dat door een goede huisvesting de crisisorganisatie als vanzelf beter gaat functioneren. Een gezamenlijke vaste fysieke ruimte, met basisfaciliteiten als noodstroom en grote schermen, stimuleert het bij elkaar brengen van kennis, ervaring, informatie, communicatie en besluitvorming. Calamiteitenzorg is voor het waterschap een belangrijke taak. Vorig jaar heeft het waterschap bijvoorbeeld te maken gehad met een langdurige crisis in de vorm van de aanhoudende droogte.

Burap 1-2019

Het college van dijkgraaf en heemraden geeft met de eerste bestuursrapportage (burap), op basis van de cijfers van de eerste drie maanden, een prognose van de uitvoering van de programmabegroting 2019. Dit gebeurt aan de hand van geplande doelen, maatregelen, projecten en bijbehorende kosten en baten. Voor de programma's waterveiligheid, water, wegen en bestuur en organisatie wordt op basis van burap 1 een voordeel verwacht. Voor de waterketen wordt een nadeel verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere onderhoudskosten. 

Huis op orde

Notitie Huis op orde geeft meer inzicht in de extra benodigde activiteiten om op termijn het 'huis op orde' te krijgen voor onderhoud, bedrijfsvoering, investering en personeel. Om de eerste activiteiten in 2019 voor de kerntaken waterketen, watersystemen en wegen en voor bestuur en organisatie te kunnen uitvoeren, zijn door de verenigde vergadering financiële middelen beschikbaar gesteld.

Evaluatie fase 3 installatieverantwoordelijke

WSHD heeft de situatie op adequate wijze aangepakt waardoor er nu meer aandacht is voor (elektrische) veiligheid en dieperliggende problemen. Deze zijn belegd in de organisatie. 

Kwartaalrapportage Q1 2019

Afgesproken was een aantal doelen te realiseren in het eerste kwartaal op de locatie Sluisjesdijk. Dit is succesvol afgerond. Het bestuur heeft hier kennis van genomen. De doelstellingen kwamen onder meer voort uit een inspectie door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW, voorheen Arbeidsinspectie) aan de hand van de NEN-norm 3140 die geldt op locaties zoals Sluisjesdijk.