Collegebesluiten 14 mei 2019

21 mei 2019 Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. Het college van D&H is belast met de dagelijkse aangelegenheden, de voorbereiding van de Verenigde Vergadering (VV, algemeen bestuur) en de uitvoering van de besluiten van de VV.
College van dijkgraaf en heemraden

Op 20 maart 2019 vonden de waterschapsverkiezingen plaats. Op 4 april werd het nieuwe college van D&H geïnstalleerd. Dit nieuwe college vergaderde op 8 en 23 april en op 14 mei en heeft, onder meer, het volgende besloten:

Portefeuilleverdeling

De verdeling van de portefeuilles van dijkgraaf en heemraden is vastgesteld. Heemraad Johan van Driel is eerste loco en heeft de portefeuille water & klimaat, Leo Stehouwer heeft waterketen & duurzaamheid, Piet Kome financiën & assetmanagement, Marjo van Maurik waterveiligheid & omgeving en Petra van Nes wegen & groen. Ook de gebiedsportefeuilles zijn verdeeld, namelijk BAR-gemeenten: Petra van Nes, Drechtsteden: Johan van Driel, Goeree-Overflakkee: Marjo van Maurik, Hoeksche Waard: Leo Stehouwer en Voorne-Putten: Piet Kome.

Jaarstukken 2018

Het college van D&H stelt de VV voor de jaarstukken 2018 definitief vast te stellen en het boekjaar 2018 af te sluiten. Het college stelt voor een aantal genoemde budgetten mee te nemen naar 2019.

Waterwerken 2017-2018

Tweejaarlijks wordt de rapportage Waterwerken opgesteld. In Waterwerken wordt de voortgang op de verschillende taken van het waterschap digitaal gepresenteerd, met veel afbeeldingen, illustraties en kaartmateriaal. Met de rapportage legt het college verantwoording af over de behaalde resultaten.

Vaststellen conceptagenda's commissies en VV mei 2019

Diverse adviezen en voorstellen ter overweging en/of besluitvorming worden doorgeleid naar de Verenigde Vergadering van 29 mei 2019. Eerst worden de vergaderstukken besproken in de commissie Water van 13 mei, de commissie WWV van 14 mei en de commissie MBH van 15 mei. Bijvoorbeeld de rapportage Waterwerken 2017-2018, diverse jaarstukken 2018 en ontwerpbegrotingen 2020. De conceptagenda’s voor de commissies en de VV zijn vastgesteld.

De volgende D&H-vergadering vindt plaats op dinsdag 28 mei 2019 in het waterschapskantoor aan de Handelsweg 100 in Ridderkerk.