Waterschap controleert baggerwerk

27 maart 2019 Waterschap controleert baggerwerk! In week 8 heeft het waterschap gecontroleerd of de sloten die door agrariers, inwoners en gemeenten gebaggerd moeten, gebaggerd zijn. Herschouw heet dit.
Controle door Erwin Klop

In week 8 heeft het waterschap gecontroleerd of de sloten die door agrariers, inwoners en gemeenten gebaggerd moeten, gebaggerd zijn. Herschouw heet dit.
Robbert Leijdekker, beleidsmedewerker BO vertelt dat er dit jaar minder afkeuringen zijn en als organisatie zijn we daar blij mee. Het droge najaar en berijdbaarheid van percelen heeft hierbij zeker een rol gespeeld. Een van de taken van het waterschap is zorgen voor een goede onderhoudstoestand van het watersysteem. Het water in sloten, singels en plassen moet goed aan- en afgevoerd kunnen worden. Het onderhouden van het watersysteem is een gezamenlijke taak van het waterschap, overheden, bedrijven, agrariërs en inwoners.  In de legger is vastgelegd wie het onderhoud van sloten moet uitvoeren. Onderhoud uitvoeren is dus niet vrijblijvend, maar een verplichting voor de onhoudsplichtigen.

Controle

Door toezicht op de onderhoudsbestekken controleert het waterschap of haar eigen sloten op diepte zijn. Door de schouw controleert het waterschap of anderen het onderhoudgoed uitgevoerd hebben. Meestal gaat dat goed en soms iets minder goed. Indien het onderhoud niet of niet goed is uitgevoerd, dan wordt  een watergang afgekeurd door de schouwmeester. Daarna  stuurt het waterschap een formele brief naar de onderhoudsplichtigen, waarin verzocht wordt het baggeronderhoud voor een bepaalde datum alsnog uit te voeren.

Persoonlijk contact lost veel op

Vaak wordt het baggerwerk voor deze 2de opgelegde datum uitgevoerd. De herschouw gedaan in week 8 toont dit ook aan. Erwin Klop, medewerker bediening en inspectie, vertelt: “Zodra je met de mensen die na de schouw nog niet gebaggerd hebben een praatje maakt en vertelt wat de noodzaak is van het baggeren, zij dit alsnog doen. Meestal is het geen onwil.“
Hetzelfde geldt voor andere overheden en andere bedrijven. Ook bij hen gaat het niet altijd vlekkeloos. De afgelopen jaren heeft het waterschap geïnvesteerd in het onderlinge contact, besef en begrip. Dit is positief voor de uitvoering van het onderhoud en de onderlinge verstandhoudingen. Soms is er vanwege ontbrekende waterbodembemonsteringen en aanbestedingstrajecten, wat meer voorbereidingstijd nodig. Er wordt dan een realistische planning afgesproken om te komen tot de uitvoering van het onderhoud. 

Uitgangspunt hierbij is dat uitstel niet leidt tot afstel. Wanneer het waterschap op korte termijn knelpunten voorziet in de waterhuishouding, dan eisen wij dat deze met hoge prioriteit worden opgelost.