Besluiten Verenigde Vergadering 31 januari 2019

5 februari 2019 De laatste vergadering van het huidige algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart aanstaande, vond plaats op donderdag 31 januari 2019.
Ondertekening ambitiedocument

In de vergadering zijn onder andere de volgende besluiten genomen:

Circulair, energieneutraal en klimaatbestendig: Bestuur besluit over toekomst waterschap

Het bestuur van Hollandse Delta besloot over de toekomst van dit waterschap. Waar haalbaar kiest het bestuur voor circulair, duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig. Dit staat in het ambitiedocument dat tot stand kwam in samenspraak met externe partijen, belanghebbenden en belangstellenden en unaniem werd vastgesteld.

Het klimaat verandert en het waterschap verandert mee om inwoners te blijven beschermen tegen overstromingen. Verder wil het waterschap in 2030 energieneutraal zijn en in 2030 tenminste de helft van de kerntaken volledig circulair uitvoeren.

Hollandse Delta beheert de dijken, het oppervlaktewater en het afvalwater in een uniek deltagebied in het zuiden van de provincie Zuid-Holland. Het waterschap doet dit, samen met partners, in agrarische, stedelijke en industriële gebieden en in natuurgebieden. Met het ambitiedocument bereidt het waterschap zich voor op veranderingen in de toekomst.

Dijkgraaf Ingrid de Bondt: “Waterschap Hollandse Delta wil een betrouwbare maatschappelijke gesprekspartner zijn. Behalve onze eigen ambities zijn we in principe positief over en bereid om aan initiatieven van derden mee te werken.”

Ook nu het ambitiedocument unaniem is vastgesteld, wil het waterschap blijven samenwerken met partners, zoals aannemers, gemeenten, milieu- en natuurorganisaties en projectontwikkelaars. Belanghebbenden en belangstellenden worden benaderd, maar kunnen ook altijd zelf contact opnemen met het waterschap.

Strategisch onderhoudsbeleidsplan zuiveren

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het strategisch onderhoudsbeleidsplan zuiveren. Hierin wordt het onderhoudsbeleid van de kerntaak Zuiveren en Onderhoud beschreven. In dit plan zijn de door het bestuur vastgestelde bedrijfswaarden leidend, te weten: veiligheid, economie, kwaliteit/leefomgeving, wet/regelgeving, alsmede Onderhoud op orde.

Meer over de voorstellen/besluiten en het (video)verslag

Alle informatie over de Verenigde Vergadering van 31 januari jl., zoals de voorstellen en het videoverslag van de bijeenkomst vindt u hier op onze website.

 

De volgende openbare Verenigde Vergadering vindt plaats op woensdag 27 maart 2019 om 14.00 uur in het waterschapskantoor aan de Handelsweg 100 in Ridderkerk.