Collegebesluiten 11 december 2018

19 december 2018 Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. D&H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap, de voorbereiding van alles wat aan de Verenigde Vergadering (VV) ter overweging en/of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de Verenigde Vergadering.

D&H hebben op 11 december 2018 onder meer het volgende besloten:

WSHD deelname in de Blue Deal

Waterschap Hollandse Delta neemt deel aan de Blue Deal Awash Partnership (Ethiopie) en de Blue Deal South Africa. Met de Blue Deal willen het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Unie van Waterschappen miljoenen mensen over de wereld helpen aan voldoende en veilig water.

Vrijmaken Investeringskrediet Plaatselijk verdiepen Dordrecht Onderwerp

Dijkgraaf en heemraden hebben ingestemd met een investering van € 252.000 voor het verbeteren van de waterkwaliteit in het KRW-waterlichaam Stadspolders in Dordrecht. De waterkwaliteit van het waterlichaam Stadspolders nabij de volkstuinen Het Vlijpark is nu onvoldoende. De aanwezigheid van bagger is een van de belangrijkste oorzaken. Door de aanleg van een bezinkput zal de bagger in deze put bezinken, waardoor de baggeraanwas over de gehele bodem van deze waterplas vermindert. Hierdoor kunnen waterplanten zich beter ontwikkelen en daarmee verbetert de waterkwaliteit.

 

De volgende D&H-vergadering vindt plaats op 8 januari 2019.