Besluiten Verenigde Vergadering (VV) 29 november 2018

3 december 2018 In de vergadering van de VV zijn op 29 november de volgende besluiten genomen:

Rapportage door bestuur

Op 30 november 2017 heeft de Verenigde Vergadering (VV) ingestemd met de Programmabegroting 2018-2022. In de Burap geeft het waterschap aan op welke plekken wordt afgeweken van de Programmabegroting. Zo wordt een positief resultaat van € 1.596.000,- verwacht. Het positief resultaat komt ten goede van de reserves van het waterschap. Door ruimte in het budget kan het waterschap in 2019 extra onderhoud verrichten aan waterbergingslocaties.

Vaststellen belastingverordeningen

Om belastingen te kunnen heffen, worden in de VV belastingverordeningen vastgesteld. De volgende verordeningen zijn in de VV vastgesteld:

  • de verordening watersysteemheffing waterschap Hollandse Delta (WSHD) 2019;
  • de verordening wegenheffing waterschap Hollandse Delta 2019;
  • de verordening verontreinigingsheffing waterschap Hollandse Delta 2019 met bijlagen I en II;
  • de verordening zuiveringsheffing waterschap Hollandse Delta 2019 met bijlagen I en II.

Het heffen en invorderen van belastinggelden wordt uitgevoerd door Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) in Klaaswaal.

Programmabegroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2023

Klimaatverandering en de ambities om energieneutraal, duurzaam en circulair te werken, verbinden wij aan onze traditionele taken waterveiligheid (dijken en duinen), schoon en voldoende oppervlaktewater, veilige (vaar)wegen en het zuiveren van afvalwater. Er worden grotere inspanningen van ons verwacht. Dit heeft gevolgen voor de inzet van budgetten. Klimaatverandering heeft impact daarop, nu en vooral naar de toekomst. Een voorbeeld is de droge zomer van 2018.

De werkzaamheden van het waterschap worden bekostigd met waterschapsbelasting. De benodigde belastingopbrengst stijgt met 3,69% in 2019, een direct gevolg van onderhoud en veiligheid van diverse bedrijfsonderdelen, extra kosten voor waterzuiveringen en voor wegen. Bovendien zijn er kosten vanwege het veranderende klimaat. De hoogte van een aanslag is afhankelijk van de persoonlijke situatie: samenstelling van het huishouden, waarde van onroerend goed en de hoeveelheid grond zijn bepalend.

Een motie, ingediend door de heer Wink van de CDA-fractie, over aansluiting bij de landelijke Operatie Steenbreek en maatregelen te treffen voor vergroening van tuinen, wordt door het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) overgenomen.

Aanpassing Keur en beleidsregels ten behoeve van windturbines nabij primaire waterkeringen

Het waterschap heeft de Keur en beleidsregels over het plaatsen van windturbines nabij de dijken vastgesteld. Het in 2017 vastgestelde uitgangspunt ‘ja, mits de waterveiligheid geborgd is’ is hiermee verzekerd en het is duidelijk wat het borgen van de waterveiligheid betekent. Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) heeft de beleidsregels op of nabij primaire waterkeringen en de aanpassing van de Keur in ontwerp vastgesteld en beide documenten hebben ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Het algemeen bestuur heeft de beleidsregel nu definitief vastgesteld.

Investeringsvoorstel ontwikkelplan Bernisse

De VV heeft ingestemd met het ontwikkelplan Bernisse. Er wordt € 880.000,- ter beschikking gesteld om het watersysteem, de natuur en recreatieve beleving langs de Bernisse te versterken. Dit betekent onder andere dat maatregelen worden genomen die de waterkwaliteit bevorderen, zoals de aanleg van vispaaiplaatsen. Ook wilgen komen terug in het gebied. Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de omgeving. Ook de gedetailleerde uitwerking wordt in nauwe samenwerking met de omgeving verder vormgegeven.

Unievoorstel aanpassing belastingstelsel

Op 14 december bespreekt de Unie van Waterschappen (UVW) in de ledenvergadering een voorstel tot aanpassing van het belastingstelsel. Het standpunt van WSHD wordt besproken.

Ontwikkeldocument SVHW

Belastingkantoor SVHW stelt drie scenario’s voor, voor de ontwikkeling van dit belastingkantoor. De Verenigde Vergadering bepaalde het WSHD-voorkeursscenario. Ook de tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling SVHW werd vastgesteld.

Overdracht wegen Hellevoetsluis

De VV nam eerder dit jaar het principebesluit om de wegentaak te gaan overdragen aan de gemeenten. Vooruitlopend hierop heeft de gemeente Hellevoetsluis het verzoek gedaan om een aantal wegen, met het oog op de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kickersbloem III, in beheer en onderhoud over te nemen. Het algemeen bestuur heeft hiermee ingestemd en legt het besluit ter goedkeuring voor aan de provincie Zuid-Holland, zodat de wegenlegger hierop kan worden aangepast.

Beleid risicomanagement en weerstandsvermogen

De Verenigde Vergadering besloot over buffers om risico’s af te dekken.

Aansluiting werkgeversvereniging

Per 1 januari 2019 treedt WSHD toe tot de werkgeversvereniging sector waterschappen i.o.