Nieuwe regels voor plaatsing van windturbines bij dijken

20 september 2018 Waterschap Hollandse Delta past de regels aan voor de plaatsing van windturbines bij dijken. Het principe is voortaan ‘Ja, mits’ in plaats van ‘Nee, tenzij’. Hollandse Delta is het eerste waterschap in Nederland dat met zo’n pakket aan regels komt en wil graag weten wat iedereen daar van vindt. Heldere regels waar een windturbine aan moet voldoen, moeten de veiligheid van de dijken garanderen. Deze nieuwe regels liggen tot 25 oktober ter inzage, zodat iedereen een zienswijze kan indienen. Op basis van de eventuele zienswijzen stelt het bestuur de aanpassing van de regels in november definitief vast.
windturbine bij dijk | © waterschap Hollandse Delta

Moderne windturbines worden steeds hoger. Daarom zijn de bestaande zones rond de waterkeringen, zoals vastgelegd in de regels van het waterschap (officieel de ‘Keur’ geheten), niet meer toereikend. Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag voor groene stroom, zonder de waterveiligheid in gevaar te brengen, heeft het college van waterschap Hollandse Delta de regels aangepast en in ontwerp vastgesteld. Daarbij heeft zij ook de uitwerking in beleidsregels helder vastgelegd om de waterveiligheid te borgen bij een vergunningaanvraag voor een nieuwe windturbine bij de primaire waterkeringen. Zowel de aanpassing van de Keur als de beleidsregel liggen tot 25 oktober ter visie, zodat iedereen een zienswijze kan indienen. In november zal het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta de aanpassing van de Keur definitief kan vaststellen. Daarmee is het waterschap Hollandse Delta het eerste waterschap in Nederland dat het beleid ten aanzien van windturbines bij waterkeringen juridisch verankerd heeft.

Veiligheid voorop en oog voor groene stroom

“Het waterschap staat midden in de samenleving. Veiligheid staat bij ons natuurlijk altijd voorop, maar wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen en de vraag naar groene stroom. We stappen af van ‘Nee, mits’ en gaan over op ‘Ja, tenzij’.” stelt Leo van Gelder, heemraad waterveiligheid bij waterschap Hollandse Delta. “De energietransitie is ook voor de waterschappen van groot belang, maar dat mag niet ten koste gaan van de waterveiligheid. Daarom is het goed dat er nu heldere beleidsregels zijn vastgesteld om duidelijkheid te geven over wat wel en wat niet kan in de buurt van onze dijken. Door de ontwikkelingen in de omvang van windturbines werd de invloedzone steeds groter. Daar waren onze beleidsregels en de keurzones niet op afgestemd. Met de nieuwe beleidsregels en de Keuraanpassing geven wij duidelijkheid aan maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie via windturbines. Initiatiefnemers, maar ook omwonenden weten nu waar ze aan toe zijn. Een stap vooruit. We zijn benieuwd wat iedereen er van vindt.”

Beleidsregel ter inzage

Op dit moment liggen de in ontwerp vastgestelde aanpassing van de Keur en de beleidsregel ter inzage. Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze naar voren brengen. Na deze periode zullen de zienswijzen worden beoordeeld en zal de Keur worden vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het waterschap. Met deze stappen is het waterveiligheidsaspect van windturbines bij primaire waterkeringen geborgd. Hiermee zorgen we ervoor dat de veiligheid van burgers in ons gebied gewaarborgd blijft.

Download: Bekendmaking ontwerp-Keuraanpassing en ontwerp-Beleidsregel windturbines op of nabij primaire waterkeringen