Besluiten Verenigde Vergadering (VV) - 27 september 2018

1 oktober 2018 In de vergadering van de VV zijn op 27 september de volgende besluiten genomen:
Dijkgraaf Ingrid de Bondt verwelkomt nieuw steunfractielid de heer Tak. | © waterschap Hollandse delta

Toetreding nieuw steunfractielid algemeen bestuur

De heer ir M. Tak is namens de fractie Ongebouwd toegetreden als steunfractielid in het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta.

Ambitietraject WSHD - eerste verkenning

Waterschap Hollandse Delta bereidt zich voor op verandering in haar omgeving. Het klimaat zal sneller en heviger veranderen dan ooit tevoren en juist wij als waterschap worden met de gevolgen geconfronteerd en moeten daarop inspelen. Om de veranderingen die op ons afkomen het hoofd te bieden hebben we ambities opgesteld voor de korte en lange termijn. De komende maanden verzamelt het waterschap reacties op haar toekomstplannen vanuit diverse doelgroepen. Bekijk de korte video over het ambitietraject of lees meer informatie over onze ambities.

Aanpassing Belastingstelsel- standpunt WSHD

In opdracht van de Unie van Waterschappen is een onderzoek uitgevoerd naar de waterschapsbelastingen dat meer transparant, rechtvaardig, uitlegbaar en doelmatig moet zijn. Dit heeft geleid tot een Unie-voorstel voor aanpassingen van het belastingstelsel. Volgens het waterschap voldoet dit voorstel echter niet aan de vooraf gestelde criteria en uitgangspunten. Hollandse Delta wijst daarom dit voorstel van de Unie af.

Ontwikkelplan Bernisse

Naar aanleiding van de wilgenkap in de Bernisse in 2017 en het gebruik van bestrijdingsmiddelen, is in de Verenigde Vergadering van 25 januari 2018, met de motie Bernisse, opdracht gegeven aan het college om te komen met een ontwikkelplan om de natuurbeleving terug te brengen in het gebied Bernisse. De exacte opdracht luidde als volgt: ‘Per direct te gaan werken aan herstel van het vertrouwen bij de bewoners door ruimhartig aan de slag te gaan met een ontwikkelplan voor de Bernisse, waarbij de portefeuillehouder intern en extern als bestuurlijk trekker zal optreden’. Samen met bewoners, organisaties, gemeente en een landschaps- en ecologisch bureau is een plan gemaakt om de natuurbeleving terug te brengen.

Evaluatie peilbesluiten en GGOR-systematiek

Na een aantal jaar gewerkt te hebben met de GGOR-systematiek blijkt dat een aanpassing hiervan wenselijk is. Het algemeen bestuur heeft onder andere ingestemd met het ontwikkelen en verder verfijnen van een nieuwe systematiek waarbij in ieder geval ook maatschappelijke kosten en baten meegewogen worden in het eindbesluit.

Beschikbaarstelling krediet Optimalisatie Watervoorziening Brielse Meer

Het watersysteem Bernisse/Brielse Meer is de zoetwaterleverancier voor de omringende polders op Voorne-Putten, het hoofdwaterstelsel van het Hoogheemraadschap Delfland en de bedrijven/industrie in het havengebied van Rotterdam. Met het project ‘Optimalisatie Watervoorziening Brielse Meer’ investeert waterschap Hollandse Delta in maatregelen, waardoor een robuustere waterbeheersing van het Brielse Meer systeem ontstaat. Deze maatregelen zijn onderdeel van de Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio West-Nederland, volgend uit het Deltaplan Zoetwater. Door uitvoeringen van de maatregelen creëren we een klimaatbestendigere zoetwatervoorziening. De projectkosten bedragen ruim 4,6 miljoen euro, waarvan 3,2 miljoen euro wordt verkregen via subsidie van het Rijk en andere partners.

Beschikbaarstelling krediet project Nieuwe Besturing Watersysteem-TA

De besturing van de kunstwerken als gemalen. stuwen en inlaten, maar ook metingen van regen en debieten gebeurd deels handmatig en deels geautomatiseerd. De technische automatisering die dit regelt is aan vervanging toe omdat er per eiland een ander systeem is en de mogelijkheden voor nieuwe sturingen en koppelingen met andere systemen zeer beperkt zijn. Met het project Nieuwe Besturing Watersysteem TA-deel neemt het waterschap een eerste stap in het upgraden van de procesbesturing van het gehele watersysteem. Het algemeen bestuur heeft hiervoor ingestemd met een krediet van euro 9 miljoen.

Beschikbaarstelling krediet Beluchtingscircuit rwzi Goedereede

Enige tijd geleden is bij inspectie van het beluchtingscircuit van rwzi Goedereede ernstige aantasting van het beton geconstateerd. Daardoor kunnen prestaties en veiligheid van de rioolwaterzuivering in gedrang komen. Een deel van het beton in dit beluchtingscircuit moet daarom vervangen. Het waterschap stelt een bedrag van ca. € 2.100.000 beschikbaar voor de realisatie van de projectinvestering

Live uitzenden/ verslagleggen openbare bestuursvergaderingen

Waterschap Hollandse Delta is een open en transparante organisatie. Dit geldt ook voor het bestuur. Het bestuur heeft ingestemd met het live uitzenden (webcast) van de openbare bestuursvergaderingen vanaf 2019; iedereen kan de bestuursvergaderingen rechtstreeks volgen en terugkijken. Hiermee wil het waterschap bijdragen aan de openbaarheid van bestuur.

Aansluiten bij Statiegeld-alliantie

Waterschap Hollandse Delta wil geen zwerfafval zoals plastic in en rond het water, wegbermen en dijken. Plastic zwerfafval zorgt voor watervervuiling en vormt een bedreiging voor het waterleven. Het waterschap steunt het initiatief van de Statiegeldalliantie om plastic zwerfafval zoveel mogelijk tegen te gaan. En roept de inwoners van de Zuid-Hollandse eilanden op om plastic en blikjes in de vuilnisbak te doen.

Nevenfuncties leden VV en steunfractieleden

Waterschap Hollandse Delta heeft een actueel overzicht van nevenfuncties van VV-leden en steunfractieleden op de website staan, zodat iedereen daar desgewenst kennis van kan nemen.

Terugluisteren vergadering

U kunt de agenda en de stukken van de vergadering bekijken én het audioverslag van de vergaderingen beluisteren. Deze bekijkt en luistert u hier.

De vergaderingen van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta vinden plaats in het Waterschapshuis aan de Handelsweg 100 in Ridderkerk, aanvang 14.00 uur. De volgende vergaderingvan het algemeen bestuur is op 29 november.