Besluiten Verenigde Vergadering (VV) 31 mei 2018

4 juni 2018 De vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta vond plaats op het kantoor aan de Handelsweg 100 in Ridderkerk. In de vergadering zijn de volgende besluiten genomen:
Reyer Lucas Water Natuurlijk

Toetreding nieuw lid algemeen bestuur

De heer R. Lucas is namens Water Natuurlijk toegetreden tot het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta. Hij volgt hiermee mevrouw E. Slachter op, die eind maart afscheid heeft genomen van het waterschap vanwege haar raadslidmaatschap bij de gemeente Nissewaard.

Jaarstukken 2017

Ieder jaar legt het college van dijkgraaf en heemraden met het jaarverslag en de jaarrekening, samen de jaarstukken genoemd, verantwoording af aan de Verenigde Vergadering. In het jaarslagverslag wordt ingegaan op het gevoerde beleid, de gerealiseerde doelstellingen en de geleverde prestaties in het verslagjaar. Met de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde financieel beheer en de omvang van het vermogen. Het jaar 2017 wordt afgesloten met een positief saldo van circa € 11 miljoen. Hiervan wordt € 6,5 miljoen verklaard door bijzondere baten, zijnde het resultaat op de uitvoering van de Compenserende Maatregelen Kierbesluit (€ 4,7 miljoen als gevolg van adequaat risicobeheer en aanbestedingsvoordelen) en hogere belastingopbrengsten onder andere als gevolg van de stijging van de WOZ-waarden (€ 1,8 miljoen). Van het operationeel resultaat van € 4,5 miljoen was € 3,5 miljoen reeds voorzien gedurende het kalenderjaar. De resterende € 1 miljoen is het gevolg van hogere ontvangen subsidieopbrengsten vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma, terugvordering van BTW en lagere kosten voor de bedrijfsvoering. De VV heeft de jaarstukken vastgesteld.

Burap1 2018

Met de Bestuursrapportage 1 (Burap 1) van 2018 legt het waterschap verantwoording af over de voortgang van zijn activiteiten ten opzichte van de programmabegroting 2018-2022. Daarnaast wordt een prognose afgegeven tot en met 31 december 2018. Op dit moment wordt er per 31 december 2018 geen grote wijzigingen in het resultaat verwacht. Wel zijn er enkele voor- en nadelige verschuivingen. Extra lasten worden onder meer verwacht voor de versnelling van de uitvoering van de eerste beoordelingsronde en het innovatieproject ‘bouwen met bagger’. Hogere opbrengsten worden onder meer verwacht vanuit een hogere bijdrage van het rijk voor het onderhoud van de wegen. De VV heeft ingestemd met de BURAP1 met uitzondering van de mutatie in de reserve ten behoeve van het ambitietraject en organisatieontwikkeling. Daar wil het algemeen bestuur in juni op terugkomen. 

Aanvraag investeringskrediet Gebiedsplan Cromstrijen fase 2

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met een investering van ruim € 6,3 miljoen voor het verbeteren van het watersysteem in Cromstrijen. In deze tweede fase van het project wordt de waterafvoer van de Torensteepolder overgenomen door gemaal Cromstrijen. Daarvoor renoveren en vergoten we o.a. de pompcapaciteit van gemaal Cromstrijen. We verbreden de sloten langs het oostelijke deel van de Ambachtsheerenlaan en we leggen een geautomatiseerde stuw en duiker aan. Hierdoor ontstaat een robuust en klimaatbestendig watersysteem met een gescheiden aan- en afvoer. 

Vaststellen vergaderschema 2019

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de vergaderdagen en -tijden voor 2019. In maart 2019 zijn er waterschapsverkiezingen. Dan treedt het nieuwe algemeen bestuur aan. Het nieuwe algemeen bestuur vergadert voortaan op de woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. De commissievergaderingen blijven in de middag.

Daarnaast heeft het algemeen bestuur kennis genomen van de volgende rapporten

Tussenevaluatie Duurzaamheid

In 2016 is het Opgaveplan Duurzaamheid 2016-2019 opgesteld, met de intentie een impuls te geven het verduurzamen van  de bedrijfsvoering van waterschap Hollandse Delta. Het beoogde effect is het vliegwiel aan te zetten, met als uiteindelijk resultaat een toekomstbestendig waterschap Hollandse Delta. Met de tussenevaluatie geeft het waterschap inzicht in de actuele stand van zaken met betrekking tot Duurzaamheid.

Routekaart innovatie– inbedden van innovatie binnen Hollandse Delta

De samenleving verandert steeds sneller. De uitdagingen vanuit duurzaamheid, klimaatverandering, circulaire economie, omgevingswet en de maatschappelijke transities zijn daarmee van grote invloed op onze kerntaken. Dit vraagt om innovatieve oplossingen. Waterschap Hollandse Delta heeft de ambitie om in haar werkwijze innovatief te zijn.
In opdracht van waterschap Hollandse Delta heeft het bureau Cirkellab een onderzoek uitgevoerd naar de borging van innovatie binnen Waterschap Hollandse Delta en de routekaart voor de implementatie van innovatie opgesteld. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft kennis genomen van de routekaart en ingestemd met de borging van het innovatieproces binnen waterschap Hollandse Delta en het opstarten van een campagne. 

Eerste Beoordeling Dijktraject 25-1 (Goeree-Overflakkee)

Sinds 1 januari 2017 moet de beoordeling van de primaire waterkeringen conform het Wettelijk beoordelingsinstrumentarium (WBI) uitgevoerd worden met de nieuwe overstromingsnormen. Voor waterschap Hollandse Delta betekent dat dat er 17 dijktrajecten met een totale lengte van 365 km voor 2022 beoordeeld moeten zijn. 
Na het traject 20-3 Geervliet-Hekelingen is nu een tweede dijktraject beoordeeld, namelijk traject 25-1 Brouwersdam-Stellendam. Het resultaat van de beoordeling is dat deze duinen en dijken voldoen aan de normeringen en daarmee veilig is tot 2050. 

Terugluisteren vergadering

Op de website van het waterschap bij de agenda en de stukken van de vergadering bekijken en het audioverslag van de vergaderingen beluisteren. https://wshd.notubiz.nl/vergadering/480920/Verenigde%20Vergadering%2031-05-2018?

De vergaderingen van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta vinden plaats in het Waterschapshuis aan de Handelsweg 100 in Ridderkerk, aanvang 14.00 uur. De volgende vergaderingen van het algemeen bestuur zijn op 28 juni, 27 september en 29 november.