Besluiten Verenigde Vergadering- 29 maart 2018

6 april 2018 In de vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

Toetreding nieuw lid algemeen bestuur

De heer W.A. Sjoukes is namens Waterschapspartij Hollandse Delta toegetreden tot het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta. Hij volgt hiermee de heer W.M. Monshouwer op, die op 11 januari 2018 is overleden.

Principebesluit overdracht wegentaak

In het coalitie-akkoord van Hollandse Delta is opgenomen dat het beheren van wegen geen kerntaak is van het waterschap. Gezien de nauwe samenhang tussen mobiliteit en de ruimtelijke ordening, waar het waterschap geen directe bevoegdheden heeft, nam de Verenigde Vergadering op 29 maart jl. het principebesluit om de wegentaak te gaan overdragen aan de gemeenten. Eerder dit jaar presenteerde oud-minister Karla Peijs al een bestuurlijke verkenning naar de mogelijke overdracht van de wegentaak. In haar verkenning wordt een aantal modellen genoemd waarlangs de overdracht vorm kan krijgen. Het waterschap gaat nu een plan van aanpak maken om de overdracht van de wegentaak verder vorm en inhoud te geven. Dit doet het waterschap uiteraard samen met de gemeenten. Vervolgstap is het streven om met de gemeenten begin 2019 een gezamenlijke intentieovereenkomst te sluiten.

Vrijmaken krediet zettingsvloeiing Spijkenisserbrug

Het project Zettingsvloeiing Spijkenisserbrug kan eerder worden uitgevoerd vanwege een samenwerkingskans met Rijkswaterstaat. Door ‘werk met werk’ te maken worden de gezamenlijke kosten lager. RWS werkt onder water om een kuil in de bodem van de rivier te dichten. Het waterschap werkt aan het dijktalud dat daarop aansluit. Hier nemen wij maatregelen om de dijk te beschermen tegen zettingsvloeiing. Een belangrijk aspect van dit project is het gebruik van afvalstoffen als bouwstof en het vermijden van transporten. Hiermee geeft het waterschap invulling aan de ambitie om duurzamer te werken. In het projectteam zijn beide organisaties vertegenwoordigt. Zo communiceren wij eenduidig naar de omgeving. Het werk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2018-2023. Het algemeen bestuur heeft daarom besloten om het gevraagde krediet voor uitvoering van de werkzaamheden vrij te geven.

Werkzaamheden slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk

In 2015 besloot de Verenigde Vergadering de slibverwerkingsfabriek Sluisjedijk in Rotterdam te renoveren. De VV nam nu kennis van de tot op heden uitgevoerde maatregelen, zoals de aanpassing van de elektrische installatie en de bijbehorende kosten. Bovendien besloot de VV positief over een aanvullend krediet van €1.000.000 voor de renovatie van de slibgistingstanks in het bedrijf.

Vaststellen Peilbesluit Johan Koert (Goeree-Overflakkee)

Dijkgraaf en Heemraden hebben het ontwerp peilbesluit Johan Koert op Goeree-Overflakkee vastgesteld. Aanleiding hiervoor waren de veranderingen in het watersysteem door uitvoering van het wateraanvoerplan Middelharnis en de Compenserende Maatregelen Kierbesluit. De waterpeilen van het nieuwe peilbesluit zijn aangepast aan de veranderde situatie en passen bij de functies in het gebied. Op het ontwerp peilbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het algemeen bestuur heeft het peilbesluit definitief vastgesteld. Dit besluit zal 6 weken ter inzage worden gelegd. Tegen de definitieve vaststelling van het peilbesluit door de Verenigde Vergadering staat rechtstreeks beroep open bij de rechtbank Rotterdam.

Plan van Aanpak Waterschapsverkiezing 2019

Woensdag 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Om de verkiezingen goed voor te bereiden en te zorgen voor rechtmatige verkiezingen heeft het waterschap het Plan van Aanpak Waterschapsverkiezing 2019 vastgesteld. Er is een bedrag van €1,7 miljoen beschikbaar gesteld om de verkiezingen uit te voeren.

Vervangen Blowers rwzi Hoogvliet

Bij de rioolwaterzuivering van Hoogvliet worden drie blowers vervangen. Deze technische installatie zorgt voor de beluchting van het rioolwater. Door de blowers te vervangen worden tevens de energiekosten lager. Het project kost €327.000,- en is eind dit jaar gereed. De Verenigde Vergadering besloot het bedrag beschikbaar te stellen.

Terugluisteren vergadering

Op de website van het waterschap kunt u de agenda, de agendastukken en het audioverslag van de vergaderingen beluisteren. 

De vergaderingen van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta vinden plaats in het Waterschapshuis aan de Handelsweg 100 in Ridderkerk, aanvang 14.00 uur.

De volgende vergaderingen van het algemeen bestuur zijn op 31 mei, 28 juni, 27 september en 29 november.