Collegebesluiten 25 april 2017

25 april 2017 Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. D&H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap, de voorbereiding van alles wat aan de Verenigde Vergadering (VV) ter overweging en/of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de Verenigde Vergadering.

D&H hebben op 25 april 2017 onder meer het volgende besloten:

Aanleg natuurvriendelijke oevers in Strijensas 

Het college heeft € 308.000 ter beschikking gesteld voor de aanleg van 580 meter natuurvriendelijke oever bij Meer en Oude Mol in Strijensas. Bovendien zijn zij akkoord met de aanleg van 120 meter natuurvriendelijke oever bij de Strijense haven. Door flauw aflopende oevers aan te leggen, creëren we een leefomgeving voor een grotere variëteit aan waterdieren en –planten. Dit draagt bij aan een betere waterkwaliteit. Met de aanleg van deze oevers wordt een deel van de KRW doelstelling van het waterschap ingevuld.

Voorbereiding bestuursvergaderingen mei 2017

Op 15, 16 en 17 mei 2017 vergaderen de commissies Water, WWV en MBH.
Deze commissies geven advies over de bestuursvoorstellen die in het algemeen bestuur (de Verenigde Vergadering) van 31 mei 2017 aan de orde komen. Het college van D&H bereidt de bestuursvoorstellen voor.

De onderwerpen die voor behandeling gepland staan zijn onder meer:
• Lijst ingekomen stukken en mededelingen:
- Jaarstukken 2016 GR Groenbeheer Hoeksche Waard in liquidatie
- Jaarstukken 2016 GR Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
- Accountantsverslag 2016
• Jaarstukken 2016, Zienswijze ontwerpbegroting 2018 GR Slibverwerking 2009
• Jaarstukken 2016, Zienswijze ontwerpbegroting 2018 GR SVHW
• Aanpassing rotonde Energieweg te Numansdorp
• Jaarstukken 2016
• Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Aquon 2011
• Benoemen lid AWB hoor- en adviescommissie Kamer II (rechtspositionele zaken)

De bestuursvergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om deze vergaderingen als toehoorder bij te wonen. De agenda’s en stukken voor deze vergaderingen staan vanaf 4 mei 2017 op de website van het waterschap.

De volgende D&H-vergadering vindt plaats op 9 mei 2017