Energieverbruik waterschap

20 maart 2017 Hollandse Delta wil een bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij en vindt het daarom belangrijk dat de waterschapstaken op een maatschappelijk verantwoorde, duurzame wijze worden uitgevoerd.

Sinds 2008 stelt het waterschap elke vier jaar een Energie-efficiëntieplan (EEP) op, met daarin maatregelen om tot een verbetering van de energie-efficiëntie van gemiddeld minimaal 2% per jaar te komen.

Vanuit duurzaam waterbeheer past Hollandse Delta watersysteem- en waterkeringen klimaatbestendig aan. Daarnaast zoekt het waterschap naar wegen om het eigen energiegebruik structureel te verminderen, energie duurzaam op te wekken en in te kopen, en projecten aan te besteden op basis van duurzaamheidscriteria. Een van de concrete effecten voor het waterschap is dat de hoeveelheid ingekochte energie voor het Programma Waterketen tussen 2008 en 2016 is gedaald van 43 naar 38 miljoen kWh. Dit heeft het waterschap een besparing opgeleverd van bijna € 350.000  per jaar. De energie-inkoop is sinds 2012 100% groen en daarnaast participeert het waterschap als aandeelhouder van HVC in diverse energie-opwekkingsprojecten. Dit varieert van zonneweides en windmolenparken tot een Bio-Energie Centrale.

Het Programma Waterketen van waterschap Hollandse Delta verbruikt ongeveer 80% van alle energie van het waterschap. Hierdoor kunnen de twintig zuiveringsinstallaties en de vele rioolgemalen ervoor zorgen dat het afvalwater van burgers en bedrijven op een goede wijze gezuiverd kan worden.
De verbruikte energie binnen dit Programma is weergegeven in figuur 1.

Figuur 1 Jaarlijks primair energieverbruik ZV

In 2008 heeft WSHD zich aangesloten bij de derde MeerJarenAfspraak Energie-Efficiëntie (MJA3). Sindsdien is een efficiëntieverbetering bereikt van 76%. Een overzicht van de totale efficiëntieverbetering is gegeven in figuur 2.

Figuur 2 MJA-maatregelen (jaarlijks effect ten opzichte van 2008)

Ruim 12% van de efficiëntieverbetering is bereikt door energiebesparing via procesmaatregelen op de zuiveringsinstallaties. De overgang op (volledige) inkoop van duurzame energie (DE) heeft gezorgd voor een verbetering van ongeveer 27%. Daarnaast speelt eigen opwekking op rwzi’s een rol en opwekking van duurzame energie in projecten van HVC (26%), waarin het waterschap als aandeelhouder participeert. Tot slot worden ketenmaatregelen meegenomen (11%), waaronder een gedeelte van de efficiëntieverbetering bij de slibverbranding in Dordrecht.