Collegebesluiten 13 december 2016

16 december 2016 Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. D&H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap, de voorbereiding van alles wat aan de Verenigde Vergadering (VV) ter overweging en/of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de Verenigde Vergadering.
Kreken

D&H hebben op 13 december 2016 onder meer het volgende besloten:

Projecten “Kreekherstel Steppingstone en Waterlichaam Groot Voorne-West”

Het college heeft extra budget van bijna 31.000 euro voor de projecten Kreekherstel Steppingstone en Waterlichaam Groot Voorne-West vrijgemaakt. De scope van beide projecten is veranderd, waardoor iets meer geld nodig is. De wijziging wordt verantwoord via Burap I-2017. Bij beide projecten gaat het om de aanleg van natuurvriendelijke oevers, die bijdragen aan een verbetering van de waterkwaliteit. De oever die wordt aangelegd via ‘Kreekherstel Waterlichaam Groot Voorne-West’ draagt bovendien bij aan de invulling van de Europese KaderRichtlijn Water.
De Waterwet geeft aan dat het waterschap voor aanleg of wijzigen van een eigen waterstaatswerk een formeel projectplan moet vaststellen. D&H hebben ook het projectplan “Kreekherstel Steppingstone en Waterlichaam Groot Voorne-West” vastgesteld. Het projectplan wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd via www.overheid.nl.

Voorbereiding bestuursvergaderingen januari 2017

Op 10 en 11 januari vergaderen de commissies Water/WWV (gecombineerd) en MBH.
Deze commissies geven advies over de bestuursvoorstellen die in het algemeen bestuur (de Verenigde Vergadering) van 26 januari 2017 aan de orde komen.
Het college van D&H bereidt de bestuursvoorstellen voor. De onderwerpen die voor behandeling in januari 2017 gepland staan zijn onder meer:

  • Waterveiligheid en Windturbines
  • Benoeming leden Commissie voor Georganiseerd Overleg
  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
  • Toetreding waterschap Hunze en Aa’s tot de GR Het Waterschapshuis
  • Vaststelling Calamiteitenplan WSHD 2017-2020
  • Stand van zaken baggeren
  • Actualisatie Control Statuut

De bestuursvergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om deze vergaderingen als toehoorder bij te wonen. De agenda’s en stukken voor deze vergaderingen staan vanaf  begin januari op de website van het waterschap.

De volgende D&H-vergadering vindt plaats op 3 januari 2017