Collegebesluiten 2 december 2014

2 december 2014 Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. D&H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap, de voorbereiding van alles wat aan de verenigde vergadering (VV) ter overweging en/of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de verenigde vergadering.
Oudeland van Strijen

D&H hebben op 2 december 2014 onder meer het volgende besloten:

Vaarontheffingen Brielse Meer

Waterschap Hollandse Delta verleent als beheerder van het Brielse Meer een beperkt aantal ontheffingen voor het snelvaren op het Brielse Meer. Vanaf 2014 is het ontheffingenbeleid aangepast. Voor motorboothouders die in het weekend en op feestdagen sneller willen varen dan de toegestane 12 km/uur is een speciale ontheffing verplicht. Voor doordeweekste dagen is geen ontheffing nodig en is het snelvaren vrijgesteld. D&H hebben het afgelopen vaarseizoen geëvalueerd en besloten om ook voor 2015 de doordeweekse dagen vrij te stellen van de ontheffingsplicht. Voor het snelvaren in het weekend en op feestdagen blijft speciale ontheffing verplicht. Het aantal snelvaarontheffingen is beperkt en er is een lange wachtlijst. Daarom hebben D&H een stop ingesteld voor nieuwe aanvragen tot 1 januari 2016.

Vrijmaken investeringskrediet Aanleg persleiding Paddewei

Om de waterkwaliteit in Barendrecht te verbeteren wordt de doorspoeling in de wijk Paddewei aangepakt. Deze maatregel wordt in samenwerking met de gemeente Barendrecht uitgevoerd en is opgenomen in het uitwerkingsprogramma WaterBeheerPlan. D&H hebben voor de uitvoering hiervan 214.000 euro beschikbaar gesteld.

Vrijmaken investeringskredieten Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

D&H hebben voor de projecten die nodig zijn voor maatregelen voor waterkwaliteitsverbetering vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) kredieten beschikbaar gesteld:

  • waterlichaam De Waalboezem in Ridderkerk voor een bedrag van 267.277 euro;
  • waterlichaam Oud- en Nieuw-Reyerwaard in Ridderkerk voor een bedrag van 207.000 euro;
  • waterlichaam Oudeland Strijen in Strijen voor een bedrag van 199.000 euro.

Vaststellen Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor WSHD

In de Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor waterschap Hollandse Delta zijn de watergangen opgenomen, waarop de Keur van toepassing is. Ook zijn de onderhoudsverplichtingen en de onderhoudsplicht opgenomen. De legger bestaat uit een algemene toelichting, tekeningen en een administratief register van de wateren en kunstwerken. D&H hebben de Legger op 29 oktober 2013 in ontwerp vastgesteld en ter inzage gelegd. Hierop zijn zienswijzen ontvangen. Ook heeft met alle gemeenten overleg en afstemming plaatsgevonden. D&H hebben nu de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ en de ‘Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor waterschap Hollandse Delta’ definitief vastgesteld.

Vaststellen Projectplan Lint van Nieuwenhoorn (Betjesweg)

De Waterwet geeft aan dat het waterschap voor aanleg of wijzigen van een eigen waterstaatswerk een formeel projectplan moet vaststellen. Voor het programma Kreken Kweken legt het waterschap een natuurvriendelijke oever aan met een kleine vispaaiplaats langs de Betjesweg in Hellevoetsluis. Doelstelling van het project is een van de oude kreken op Voorne-Putten in ere te herstellen. D&H hebben het projectplan hiervoor vastgesteld Het projectplan wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd en treedt vervolgens in werking na bekendmaking.

Gevolgen uitspraak Hoge Raad over natuurterreinen

Sinds de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2009 bestaat er discussie tussen waterschappen en grondeigenaren/natuurterreinbeheerders over de vraag welke percelen zijn te kwalificeren als “natuurterreinen” in de zin van de Waterschapswet en daarmee voor een verlaagd tarief in aanmerking komen. De Hoge Raad heeft arrest gewezen in een van de voorbeeldprocedures, in de zaak Regge en Dinkel. Het cassatieberoep is ongegrond verklaard. Deze uitspraak heeft consequenties voor de lopende voorbeeldprocedure SVHW/Hollandse Delta - Natuurmonumenten en de afwikkeling van de sinds 2009 aangehouden bezwaarschriften. D&H hebben besloten het hoger beroep in de voorbeeldprocedure SVHW/Hollandse Delta – Natuurmonumenten in te laten trekken. Ook is besloten de aangehouden bezwaarschriften van de groep particulieren nog dit jaar af te laten handelen met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad.

 

De volgende D&H-vergadering vindt plaats op 16 december 2014

'Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland'.