Veelgestelde vragen

Resultaten 1 - 5 van 9
Ik krijg een brief terwijl ik mijn sloot wel heb schoongemaakt, wat is er niet goed?  

Er zijn drie mogelijke redenen dat u een brief heeft gekregen:

  1. De sloot is schoongemaakt tussen de datum van schouwen (1 december 2011) en het verzenden van de brief (januari 2012).
  2. U denkt dat uw sloot schoon is,  maar na schouwen is gebleken dat de werkzaamheden niet voldoende of juist zijn uitgevoerd.
  3. Er is een verkeerd perceel aangeschreven. Kadastrale gegevens zijn niet altijd actueel. Het kan voorkomen dat er door bijvoorbeeld verhuizing of verandering van eigenaar een verkeerd adres wordt aangeschreven. We verzoeken u hierover contact op te nemen met het waterschap.
Ik wist niet dat ik de sloot moest schoonmaken  

Het onderhoud van dijk-, weg- en spoor sloten ligt bij de beheerders. Dat zijn meestal de gemeente, de provincie, het Rijk, de spoorwegbeheerder of het waterschap zelf. Het onderhoud van de overige watergangen is een taak van de aanliggende perceeleigenaren (of pachters of gebruikers). Een perceeleigenaar moet de tussen sloten, scheidingsloten en droge sloten onderhouden. Ieder voor de halve breedte van de sloot en voor zover ieders eigendom langs de sloot ligt. De juiste maten staan in de legger.

Wat gebeurt er als mijn sloot niet in het schouwvak 2014 valt, maar later?  
Hollandse Delta neemt vanaf 2014 het onderhoud over van sloten en singels binnen de bebouwde komt die in het bezit zijn van particulieren en bedrijven. Het waterschap informeert u tijdig.
Wat houdt de vergoedingenregeling voor het ontvangen van bovenmatige hoeveelheden baggerspecie in?  

Voor het verspreiden van de baggerspecie die de normale hoeveelheden te boven gaat biedt het het waterschap een onkostenvergoeding aan. De kosten die de agrariër moet maken voor het verspreiden van (alleen) de baggerspecie die de normale hoeveelheid specie te boven gaat worden vergoed. Op de totale hoeveelheid vrijkomende baggerspecie wordt de normale hoeveelheid specie (in m3 per strekkende meter watergang) in minder gebracht. Het verschil hiertussen wordt vergoed.

Zie ook:

WSHD_2013_baggeren_op_de_schop (300 kB)

Wat is SVHW?  

SVHW is de afkorting van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling. In opdracht van het waterschap regelt SVHW de heffing en inning van de waterschapsaanslagen.

Het SVHW is een zelfstandige overheidsorganisatie (een zg. gemeenschappelijke regeling) en voert als centraal belastingkantoor de volgende werkzaamheden uit:

  • de heffing en invordering van lokale belastingen;

  • de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ);

  • de administratie van vastgoedgegevens;

  • het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden;

  • de uitvoering van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen)

Het SVHW is gehuisvest aan de Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal. Het postadres is Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.