Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied Voorne-Oost

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie Waterschap Hollandse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied Voorne-Oost
Citeertitel Peilbesluit Voorne-Oost
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen Vaststelling VV Peilbesluit Voorne-Oost Goedkeuring GS peilbesluit Voorne-Oost Peilbesluit Voorne-Oost (toetsing peilafwijkingen) Peilbesluit Voorn-Oost bijlagen Peilbesluit Voorne-Oost compleet Peilbesluit Voorne-Oost tekstueel Kaart 1 Definitieve peilgebieden en peilen Voorne-Oost Kaart 2 Waterstaatkundige kaart nieuwe situatie Voorne-Oost Kaart 3 Bodemkaart Voorne-Oost Kaart 4 Hoogtekaart Voorne-Oost Kaart 5 Plankaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van de regeling heeft plaatsgevonden in de diverse huis-aan-huisbladen.

Deze regeling vervangt het peilbesluit Voorne-Oost.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 Wet op de waterhuishouding
 2. artikel 12 Verordening Waterbeheer Zuid-Holland
 3. artikel 19 Verordening Waterbeheer Zuid-Holland
 4. artikel 20 Verordening Waterbeheer Zuid-Holland
 5. artikel 21 Verordening Waterbeheer Zuid-Holland
 6. artikel 22 Verordening Waterbeheer Zuid-Holland
 7. artikel 77 Waterschapswet
 8. artikel 79 Waterschapswet
 9. Reglement voor het waterschap Hollandse Delta
 10. Inspraakverordening waterschap Hollandse Delta 2005
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2007 nieuwe regeling

27-09-2007

Het Kompas, 03-10-2007

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Voorne-Oost

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA;

 

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 28 augustus 2007;

 

gezien het advies van de commissie Waterhuishouding en Waterzuivering van 10 september 2007;

 

overwegende dat:

 • -

  de geldigheidsduur van 10 jaar voor de vigerende peilbesluiten Donkersloot De Gorzen, Crezeepolder en Voorne-oost is verlopen;

 • -

  herziening van peilbesluit Rozenburg noodzakelijk is. Dit ten aanzien van de uitvoeringsproblemen bij het realiseren van de voorgestelde peilen zoals gesteld in het peilbesluit Rozenburg van 19 september 2003;

 • -

  de vastgestelde ontwerp peilbesluiten na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens de inspraakverordening waterschap Hollandse Delta gedurende 6 weken, te weten vanaf 11 juni 2007 tot en met 20 juli 2007, op de daartoe in deze verordening aangewezen plaatsen en via internet voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

 • -

  er in de periode van 11 juni 2007 tot en met 20 juli 2007 enkele zienswijzen aan het waterschap kenbaar zijn gemaakt en die hebben geleid tot aanpassingen in de ontwerp peilbesluiten.

 

gelet op:

 • -

  artikel 16 van de Wet op de waterhuishouding;

 • -

  hoofdstuk 4, artikel 12 en volgende en hoofdstuk 6, artikel 19 t/m 22 van de Verordening Waterbeheer Zuid-Holland;

 • -

  artikel 77 en 79 van de Waterschapswet;

 • -

  het Reglement voor het waterschap Hollandse Delta;

 • -

  de Inspraakverordening waterschap Hollandse Delta 2005.

 

BESLUIT:

 • -

  Het peilbesluit Donkersloot, vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het voormalige waterschap IJsselmonde d.d. 14 oktober 1993 en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op 16 juni 1994 bij besluit nr. DWM/76878, in te trekken;

 • -

  Het peilbesluit De Gorzen, vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het voormalige waterschap IJsselmonde d.d. 26 maart 1992 en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op 30 november 1992 bij besluit nr. DWM/38821, in te trekken;

 • -

  Het peilbesluit Crezeepolder, vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het voormalige waterschap IJsselmonde d.d. 14 oktober 1993 en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op 16 juni 1994 bij besluit nr. DWM/64273, in te trekken;

 • -

  Het peilbesluit Rozenburg, vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het voormalige waterschap De Brielse Dijkring d.d. 19 september 2003 en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op 5 december 2003 bij besluit nr. DGWM/2003/13826, in te trekken;

 • -

  Het peilbesluit Voorne-Oost, vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het voormalige waterschap De Brielse Dijkring d.d. 23 september 1994 en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland op 29 maart 1995 bij besluit nr. DWM/84615, in te trekken;

 • -

  Vaststellen van de bij dit besluit behorende behandelde zienswijzen;

 • -

  Vaststellen van de peilbesluiten Reijerwaard-oost, Rozenburg en Voorneoost met de navolgende peilen:

 • -

  De peilbesluiten treden in werking op vrijdag 5 oktober 2007.

Dordrecht, 27 september 2007.

De Verenigde Veragdering voornoemd,

secretaris, dijkgraaf,

mr. J.B. van Gerdingen. ing. J.M. Geluk.

Bijlage 1 Vaststelling VV Peilbesluit Voorne-Oost

 

Vaststelling VV Peilbesluit Voorne-Oost

 

Bijlage 2 Goedkeuring GS peilbesluit Voorne-Oost

Goedkeuring GS peilbesluit Voorne-Oost

Bijlage 3 Peilbesluit Voone-Oost (toetsing peilafwijkingen)

 

Peilbesluit Voorne-Oost (toetsing peilafwijkingen)

 

Bijlage 4 Peilbesluit Voorne-Oost bijlagen

 

Peilbesluit Voorn-Oost bijlagen

 

Bijlage 5 Peilbesluit Voorne-Oost compleet

 

Peilbesluit Voorne-Oost compleet

 

Bijlage 6 Peilbesluit Voorne-Oost tekstueel

 

Peilbesluit Voorne-Oost tekstueel

 

Bijlage 7 Kaart 1 Definitieve peilgebieden en peilen Voorne-Oost

Kaart 1 Definitieve peilgebieden en peilen Voorne-Oost

Bijlage 8 Kaart 2 Waterstaatkundige kaart nieuwe situatie Voorne-Oost

Kaart 2 Waterstaatkundige kaart nieuwe situatie Voorne-Oost

Bijlage 9 Kaart 3 Bodemkaart Voorne-Oost

Kaart 3 Bodemkaart Voorne-Oost

Bijlage 10 Kaart 4 Hoogtekaart Voorne-Oost

Kaart 4 Hoogtekaart Voorne-Oost

Bijlage 11 Kaart 5 Plankaart

Kaart 5 Plankaart