Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap De Groote Waard houdende het peil in het peilgebied De Hoven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie Waterschap Hollandse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap De Groote Waard houdende het peil in het peilgebied De Hoven
Citeertitel Peilbesluit Staring onderdeel De Hoven
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen Peilbesluit Staring onderdeel De Hoven rapport Grondgebruik huidige situatie Staring onderdeel De Hoven Huidige waterstaatkundige situatie Staring onderdeel De Hoven Nieuwe waterstaatkundige situatie Staring onderdeel De Hoven Maaiveldhoogte huidige situatie Staring onderdeel De Hoven Maaiveldhoogte nieuwe situatie Staring onderdeel De Hoven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de eerder vastgestelde peilbesluiten voor deelgebied De Hoven.

De bekendmaking van de regeling is niet meer te achterhalen.

De inwerkingtreding van de regeling is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 Wet op de Waterhuishouding
 2. artikel 78 Waterschapswet
 3. artikel 32 Verordening Waterbeheer Zuid-Holland
 4. Inspraakverordening van het waterschap De Groote Waard
 5. Reglement van het Waterschap De Groote Waard
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2004 nieuwe regeling

18-03-2004

Onbekend

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Staring onderdeel De Hoven

De Verenigde Vergadering van het Waterschap De Groote Waard,

 

overwegende:

 

dat gelet op de op 2 december 1999 door haar genomen besluit tot vaststelling van de peilen in het huidige bemalingsgebied van het gemaal Staring,

 

dat in relatie tot de in het peilgebied de Hoven gewenste waterberheersing wegens de gewijzigde inrichting van het gebied het noodzakelijk is de peilen te herzien en opnieuw vast te stellen,

 

dat bij de herziening van het peil een afweging wordt gemaakt tusen alle bij de waterbeheersing betrokken belangen en rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het gebied en dat de afweging wordt beschreven in de bij het peilbesluit behorende toelichting;

 

dat voorafgaand aan de vaststelling van het peilbsluit overleg is geweest met de overige bij het waterbeheer en ruimtelijke ordening in het gebied betrokken overheden (provincie Zuid-Holland, gemeente Dordrecht en het Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden),

 

dat het peilbesluit na tijdige voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daarvoor geldende voorschriften gedurende 4 weken op de daartoe in de inspraakvordering van het waterschap de Groote Waard aangewezen locatie voor een ieder ter inzage heeft gelegen, en dat er geen zienswijzen zijn ingediend,

 

gelet op het bepaalde in:

 

de Wet op de Waterhuishouding, artikel 16;

de Waterschapswet, artikel 78;

de Verodening Waterbeheer Zuid-Holland, artikelen 32 en verder;

de Inspraakverordening van het waterschap De Groote Waard;

het Reglement van het Waterschap De Groote Water;

 

besluit:

 • 1.

  het bestaande peilgebied 22-1 op te delen in peilgebied 22-1 en 22-5 (De Hoven) en

 • 2.

  het eerder door haar genomen besluit tot vaststelling van de peilen in deelgebied De Hoven in te trekken en

 • 3.

  de peilen in het nieuwe peilgebied De Hoven als volgt vast te stellen:

 

een en ander als op de bij dit peilbesluit gewaarmerkte waterstaatkundige kaart (kaart 3) is aangegeven.

 

Het onherroepelijk worden dan wel in werking treden van het peilbesluit wordt door het dagelijks bestuur bekendgemaakt door het doen van een mededeling in dag-nieuws- en advertentiebladen die in het beheersgebied verschijnen.

Aldus vastgesteld te Klaaswaal, d.d. 18 maart 2004

De Verenigde Vergadering van het Waterschap De Groote Waard,

de secretaris/directeur, de dijkgraaf,

J. Berkenbosch K.J. Provoost

Bijlage 1 Peilbesluit Staring onderdeel De Hoven rapport

Peilbesluit Staring onderdeel De Hoven rapport

Bijlage 2 Grondgebruik huidige situatie Staring onderdeel De Hoven

Grondgebruik huidige situatie Staring onderdeel De Hoven

Bijlage 3 Huidige waterstaatkundige situatie Staring onderdeel De Hoven

Huidige waterstaatkundige situatie Staring onderdeel De Hoven

Bijlage 4 Nieuwe waterstaatkundige situatie Staring onderdeel De Hoven

Nieuwe waterstaatkundige situatie Staring onderdeel De Hoven

Bijlage 5 Maaiveldhoogte huidige situatie Staring onderdeel De Hoven

Maaiveldhoogte huidige situatie Staring onderdeel De Hoven

Bijlage 6 Maaiveldhoogte nieuwe situatie Staring onderdeel De Hoven

Maaiveldhoogte nieuwe situatie Staring onderdeel De Hoven