Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Verordening kwijtschelding Hollandse Delta 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie Waterschap Hollandse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening kwijtschelding Hollandse Delta 2013
Citeertitel Verordening kwijtschelding waterschap Hollandse Delta
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Verordening kwijtschelding waterschap Hollandse Delta.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, art. 144
 2. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, art. 28 lid 1
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2012 nieuwe regeling

22-11-2012

Het Kompas, 30-11-2012

B1203799/B1204749

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding Hollandse Delta 2013

 

 

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend:

- de watersysteemheffing voor eigenaren van gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen;

- de wegenheffing voor eigenaren van gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen;

- de zuiveringsheffing voor bedrijfsruimten;de verontreinigingsheffing voor bedrijfsruimten;

- de leges.

 

Artikel 2. Percentage kosten van bestaan

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

- de watersysteemheffing ingezetenen;

- de wegenheffing ingezetenen;

- de zuiveringsheffing voor woonruimten;

- de verontreinigingsheffing voor woonruimten.

Artikel 3. Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent

Met betrekking tot een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent die een verzoek om kwijtschelding indient, is in plaats van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing de afdeling 2 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding waterschap Hollandse Delta’.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2013, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2013 en later.

 • 4.

  De Verordening kwijtschelding waterschap Hollandse Delta, zoals vastgesteld in 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van deze verordening, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op het belastingaanslagen betreffende het belastingjaar 2012.

Nota-toelichting  

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2009 zijn de belastingbepalingen van de Waterschapswet gewijzigd. Als gevolg van wijzigingen in de wetgeving zijn zowel nieuwe categorieën van belastingplichtigen als nieuwe heffingen in het leven geroepen. Vaststelling van een nieuwe kwijtscheldingsregeling heeft uitsluitend ten doel de bestaande regeling met gewijzigde wetgeving af te stemmen.

Tot nu toe was het verlenen van kwijtschelding aan particulieren inzake woonruimte mogelijk voor de verontreinigingsheffing, ingezetenenomslag en omslag gebouwd voor zover de eigenaar tevens de gebruiker van de woonruimte is. In het nieuwe belastingstelsel komen de gebruikers of eigenaren die tevens gebruikers van een woonruimte zijn in aanmerking voor de kwijtschelding voor de watersysteemheffing, wegenheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing.

Bij de inwerkingtreding van deze regeling is de verontreinigingsheffing, bedoeld in het zesde lid van

artikel 1, nog geregeld in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Thans isl deze heffing

onder de naam heffing ter zake van lozen worden opgenomen in de Waterwet (zie artikel 7.2 ontwerp Waterwet, EK 2007-2008, 30 818, A). Alsdan wordt de kwijtschelding van de heffing gebaseerd op het zevende lid van artikel 1.

 

Artikel 2

Voor het berekenen van de betalingscapaciteit worden de kosten van bestaan gesteld op 100% van de bijstandsnorm als bedoeld in de Wet werk en bijstand. Deze norm wijkt af van het bepaalde in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, waarin de norm op 90 % van de bijstandsnorm is vastgelegd.

 

Artikel 3

In de Kwijtscheldingsverordening 2011 was de mogelijkheid opgenomen om zowel de verruimde vermogenstoets als de kwijtschelding voor kleine zelfstandigen toe te passen. Door de minister is de vereiste nadere regelgeving niet vastgesteld. Dit betekent, dat met ingang van 1 januari 2013 de verruimde vermogenstoets niet meer kan worden toepast. Deze is uit de eerdere regeling geschrapt.

 

Artikel 4

Dit artikel behoeft geen bijzondere toelichting. Op de aanslagen die na de inwerkingtreding van de

nieuwe regeling alsnog op grond van de oudere wetgeving worden opgelegd, zijn de eerder vastgestelde verordeningen van toepassing.