Afvalwaterketen

12 mei 2017 Het afvalwater van huizen en bedrijven, maar ook het regenwater van daken, straten en bedrijventerreinen komt terecht in de riolering.
Afvalwaterketen | © waterschap Hollandse Delta

U bent als huiseigenaar zelf verantwoordelijk voor uw eigen aansluiting op het openbare hoofdriool. De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van afvalwater in het hoofdriool en het transport tot aan de eindgemalen. Het laatste stukje transport, van het eindgemaal tot aan de zuivering, en de zuivering van het afvalwater vallen onder de verantwoordelijkheid van het waterschap.

De gemeente zorgt voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van de riolering. Eén van de knelpunten is wanneer de riolering de hoeveelheid water niet aankan, bijvoorbeeld wanneer het in korte tijd hard en veel regent. Het riool raakt dan vol. Sterk verdund rioolwater wordt dan overgestort in sloten en singels om te voorkomen dat water op straat blijft staan en kelders van huizen onderlopen. Gemeenten en waterschappen proberen overstorten te voorkomen door regenwater direct naar de sloot te leiden. Dit heet afkoppelen. Een andere mogelijk is het aanleggen van een 'verbeterd gescheiden rioolstelsel'. Dit rioolstelsel brengt het sterk verontreinigde afvalwater en het eerste regenwater dat ook verontreinigd is naar de zuivering. Het overige regenwater wordt direct naar een sloot of een singel geleid.

Gemeenten en waterschappen werken ook samen in de afvalwaterketen in het kader van het Bestuursakkoord Waterketen.

Meer informatie over riolering staat op http://www.riool.info/home.

Meer informatie over Samenwerking afvalwaterketen staat op: