Gebiedsplan Cromstrijen

Met de uitvoering van de werkzaamheden zorgt waterschap Hollandse Delta voor voldoende zoet en schoon water voor de sloten in de polders Hogezand en Torenstee.
Werkzaamheden in beeld | © waterschap Hollandse Delta
Lange Boomweg | © waterschap Hollandse Delta

De gemalen Torenstee en Hoogezand hebben het einde van hun levensduur bereikt. Er is onderzoek gedaan naar hoe het watersysteem in deze polders toekomstbestendig gemaakt kan worden. Besloten is tot een herinrichting van het watersysteem.

Inhoud

Het plan houdt in dat de aan- en afvoer van water in dit gebied wordt overgenomen door gemaal Cromstrijen. Om dit mogelijk te maken moeten de sloten worden aangepast. Het plan is om de gemalen Hoogezand en Torenstee te slopen en op dezelfde plaats nieuwe hevels aan te leggen die gaan fungeren als waterinlaat.

Het project bestaat uit twee fasen:

Fase 1

Fase 1 is 14 oktober 2015 gestart. Fase 1 is de aanpassing van het watersysteem in de polder Hogezand. Daarvoor zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • de hoofdwatergang langs het oostelijk deel van de Lange Boomweg te Numansdorp is met circa 7 tot 8 meter verbreed en de bestaande perceelsdammen en bijbehorende duikers zijn vervangen.
  • in Numansdorp is een duiker met een geïntegreerde geautomatiseerde stuw aan de oostzijde van de Schuringse Haven aangelegd en een duiker onder de Korte Boomweg. De stuw is noodzakelijk om de huidige peilscheiding polder Hoogezand en de Schuringse Haven in stand te houden.
  • Gemaal Hoogezand is gesloopt en vervangen door een nieuwe hevel. Dit werk is uitgevoerd binnen de dijkversterking Hoeksche Waard Zuid.
  • Vanuit de KRW zijn er twee natuurvriendelijke oevers voorzien: langs de Schuringse Haven en het Verloren Diep.

Fase 1 is in 2018 afgerond.

Naast fase 1 is een inlaat aangelegd, inlaat Fortlaan.  De huidige inlaat voldeed niet meer aan de normen voor de toekomstige situatie. Het peil in de Torensteepolder kan nu weer goed beheerst worden. GKB Realisatie BV heeft deze werkzaamheden in opdracht van waterschap Hollandse Delta uitgevoerd.  Zo is de inlaat, inclusief duiker en stuw vervangen. De nieuwe stuw is geheel geautomatiseerd en kan op afstand worden bediend.

Fase 2

In fase 2 zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd die leiden tot de aanpassing van het watersysteem in de Torensteepolder en aanpassingen aan gemaal Cromstrijen. Voor het uitvoeren van dit deel van het project moeten de volgende werkzaamheden verricht worden:

  • Verbreden van de watergang langs de Torensteepoldersekade om de capaciteit van de watergang te vergroten.
  • Het gemaal Cromstrijen wordt gerenoveerd. Ook de capaciteit van het gemaal wordt vergroot.
  • Het gemaal Torenstee zal worden gesloopt.
  • De bestaande duikers worden vervangen en vergroot en de dammen worden vervangen.
  • Bij de Schuringse Havenkade Westzijde/Torensteepoldersekade wordt een geautomatiseerde stuw aangelegd.
  • Om de afvoer van het water te kunnen garanderen wordt een extra duiker aangelegd onder de weg nabij de Torensteepoldersekade 2.