Wegbeheer

In Zuid-Holland Zuid beheert en onderhoudt Hollandse Delta alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. In totaal zo'n 1600 kilometer, meestal door polders en over dijken. In bermen langs deze wegen maait het waterschap het gras en snoeien medewerkers struiken en bomen.

De wegen van Hollandse Delta worden steeds veiliger. De maximumsnelheid is op veel wegen teruggebracht tot 60 kilometer per uur en er zijn drempels, rotondes en wegversmallingen. Voor fietsers zijn rode fietsstroken aangebracht of fietsmarkeringen aan de zijkant van de rijbaan. Een betere inrichting van de wegen draagt bij aan u veiligheid.

Onderhoud

De vele kilometers asfalt worden in Nederland door verschillende organisaties onderhouden. Het waterschap zorgt voor de wegen buiten de bebouwde kom, dit zijn meestal wegen en fietspaden door polders en over dijken. Het rijk zorgt voor de snelwegen, de provincie voor de provinciale N-wegen en de gemeenten zorgen voor de wegen binnen de bebouwde kom. Bij het onderhoud inspecteert het waterschap de weg. Wanneer bij inspectie blijkt dat een weg er slecht bij ligt, onderzoekt het waterschap hoe het staat met het draagvlak, de fundering en de verharding van de weg. Ook bekijkt het waterschap of de weg wel of niet intensief gebruikt wordt. Deze afwegingen leiden tot het besluit om zo’n weg te verbeteren.

Fietspaden

De laatste jaren heeft het waterschap zich ook steeds vaker ingezet voor veilige verbindingen voor fietsers in de polder. Vanuit het landelijke project Duurzaam Veilig werkt het waterschap aan het terugdringen van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers op de plattelandswegen. Door rode fietsstroken of fietsmarkeringen aan de zijkanten van de rijbaan, worden automobilisten bewust gemaakt en gewezen op de nodige ruimte voor fietsers. Waar verder mogelijk is worden er aparte fietspaden aangelegd. Bij fietspaden met een recreatieve bedoeling is het waterschap bereidt mee te werken met andere partijen. Waterschap Hollandse Delta heeft 172 kilometer fietspaden in beheer en onderhoud, waarover een aantal fietsroutes is uitgezet.

Verkeersveiligheid

Op waterschapswegen vallen relatief veel slachtoffers. De verkeersveiligheid krijgt dan ook veel aandacht. Vanuit het landelijke programma ‘Duurzaam Veilig’ is de snelheid op de meeste plattelandswegen op zestig kilometer per uur vastgesteld. De 60-km zones, de drempels, de duidelijke belijningen, de rotondes, de wegversmallingen en rode fietsstroken dragen allemaal bij aan het terugdringen van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. En het project heeft succes. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers per jaar op plattelandswegen loopt terug.

En vergeet de jaarlijkse ‘bietencampagne’ niet. Elk najaar van september tot januari is het oogstseizoen van voederbieten en aardappelen. De oogsttransporten rijden veel klei van het land direct de polderwegen op, waardoor –zeker bij nat weer – glijpartijen kunnen ontstaan. Het waterschap werkt volop mee aan acties die het verkeersgedrag proberen te beïnvloeden, zoals de slik op de weg. Het waterschap houdt bij de transporten een oogje in het zeil en bij gevaarlijke situaties vraagt het de veroorzaker de klei op te ruimen of ruimt het de klei op kosten van de veroorzaker op.

Hollandse Delta houdt ook planten, struiken en bomen in de berm bij. In sommige gebieden valt het beheer van het groen in de bermen volledig onder de waterschapstaak en in andere gebieden wordt er samengewerkt met gemeenten. Jaarlijks worden de bomen in het onderhoud nagekeken, waarbij nieuwe uitlopers worden verwijdert en waar nodig wordt gesnoeid. De bermen van waterschapswegen worden tweemaal per jaar gemaaid. Zeldzame planten worden zo goed mogelijk ontzien.

Opvullen van bermen

Vooral bij smalle wegen zijn bermen belangrijk. Om goed te kunnen passeren is het op die wegen soms nodig gebruik te maken van de berm als uitwijkmogelijkheid. Van tijd tot tijd moeten deze bermen worden opgevuld.

Gladheidbestrijding

Wat doet het waterschap bij gladde wegen? Hollandse Delta beheert en onderhoudt in Zuid-Holland Zuid buiten de bebouwde kom ruim 1600 kilometer wegen waarvan circa 200 kilometer vrijliggend fietspad. Zodra de wegen door bevriezing en sneeuwval glad kunnen worden, strooit het waterschap de wegen om te zorgen dat u daar zo weinig mogelijk last van heeft. De doorgaande wegen, openbaar vervoer routes en fietsschoolroutes komen het eerst aan de beurt. Wegen die nauwelijks worden gebruikt of wegen waarvan het gebruik niet noodzakelijk is, zijn niet in het strooischema opgenomen. Er wordt ook niet gestrooid op toeristische fietspaden. Het waterschap beheert en onderhoudt geen wegen op het Eiland van Dordrecht. 
Tips bij gladheid:

  • Pas uw snelheid aan.
  • Let extra op bij aansluitende wegen, of deze  wel of niet zijn gestrooid.
  • Let extra op kwetsbare weggebruikers, zoals fietsers. 
  • Neem ruim de tijd voor uw reis.

Lees meer over

wegbeheer