Digitale aspecten (DURP)

Met de komst van de nieuwe Wro doet ook de digitalisering zijn intrede. Alle ruimtelijke plannen moeten digitaal worden vervaardigd en beschikbaar gesteld. Hollandse Delta speelt op een aantal manieren in op de digitalisering:

Beschikbaarstelling digitale geografische informatie (Opendata Portaal)

Om ruimtelijke plannen te kunnen opstellen is veel informatie nodig. Het waterschap wordt dan ook regelmatig benaderd met de vraag om geografische informatie, bijvoorbeeld over de ligging van de waterkeringen of de hoofdwatergangen, digitaal aan te leveren.
Kijk hiervoor op het Opendata Portaal.

E-mailadres voor digitale kennisgevingen

Een ander onderdeel van de digitalisering betreft het langs elektronische weg bekend maken van officiële publicaties over ruimtelijke plannen. Voor het verzenden van deze "digitale kennisgevingen" heeft Hollandse Delta, net als het Rijk en de provincie, een apart e-mailadres geopend: ruimtelijkeplannen@wshd.nl.

Let op: dit e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het verzenden van digitale kennisgevingen. Het is niet de bedoeling dat de planbestanden naar dit adres worden verzonden. Als het goed is staat in de kennisgeving immers vermeld op welke locatie de planbestanden zijn te vinden.
Ook kan dit e-mailadres adres niet worden gebruikt voor overige correspondentie of vragen met betrekking tot de watertoets. Kijk hiervoor onder Contactinformatie.

RO-Online (www.ruimtelijkeplannen.nl)

Ten behoeve van de digitale beschikbaarstelling van ruimtelijke plannen heeft het Rijk een landelijke voorziening in het leven geroepen: RO-Online. Wettelijk is bepaald dat iedere overheid die ruimtelijke plannen maakt, deze in ieder geval beschikbaar moet stellen aan RO-Online. Ook bevat RO-Online een zogenaamd aftappunt, waar o.a. Hollandse Delta de bestanden van ruimtelijke plannen kan downloaden.
Een aandachtspunt bij de beschikbaarstelling aan RO-Online is dat deze wettelijk pas verplicht is vanaf de ontwerpfase. Hollandse Delta zou echter graag zien dat ook voorontwerpplannen via RO-Online beschikbaar komen. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat met iedere gemeente in het beheersgebied aparte afspraken moeten worden gemaakt over de digitale beschikbaarstelling van ruimtelijke plannen tijdens de voorontwerpfase. 

Ga naar RO-Online