Schoon en voldoende water

Hollandse Delta zorgt met deskundige mensen voor schoon en voldoende water in Zuid-Holland zuid.

Schoon water

Hollandse Delta streeft ernaar dat alle sloten en singels een goede waterkwaliteit hebben. In een sloot met een goede waterkwaliteit leven planten en waterdieren. Voor een aantal specifieke grotere wateren gelden de richtlijnen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Hollandse Delta heeft 41 van deze wateren in het gebied. In 2027 moeten deze wateren een goede waterkwaliteit hebben.

Voldoende water

Door goed waterbeheer houdt Hollandse Delta de waterstand in sloten en singels op peil. Er zit voldoende water in de sloten, dus niet teveel en niet te weinig. Sloten en singels grenzen aan het land dat verschillende functies kan hebben, bijvoorbeeld landbouw, natuur, recreatie en een aantrekkelijke woonomgeving. Iedere functie heeft zijn eigen wensen voor wat betreft de waterhoogte van de sloot.

Water opvangen

Ook zorgen we, in samenwerking met gemeenten en natuurbeheerorganisaties, voor voldoende ruimte voor de opvang van regenwater. Hiervoor zijn nationaal regels bepaald in het Nationaal Bestuursakkoord Water. Hierin is afgesproken hoe vaak er wateroverlast mag ontstaan vanwege het overstromen van de sloten. Het akkoord zegt dat we er voor moeten zorgen dat de zogenaamde wateropgave in landelijk gebied in 2017 moet zijn ingevuld. Voor het stedelijk gebied is de einddatum 2027. Het invullen van de wateropgave gebeurt door het aanleggen van waterbergingen, waar overtollige regenwater in kan worden opgevangen, of door het slim aanpassen van de waterafvoer of vasthouden van water.

De doelen die het waterschap wil bereiken met ieder van de onderwerpen staan beschreven in het waterbeheerplan.