Samenwerking Afvalwaterketen

In 2011 is het Bestuursakkoord Water getekend tussen het ministerie, de Unie van Waterschappen, de Nederlandse gemeenten en de drinkwatersector.
Doelmatigheid BAW (3)

In dit Bestuursakkoord Water is o.a. afgesproken het beheer van de waterketen te verbeteren; door taken en ambities beter op elkaar af te stemmen, kunnen we geld besparen, kwaliteit verbeteren en de kwetsbaarheid verlagen. De zogenoemde 3 K's. Dit kunnen we bereiken door de samenwerking tussen gemeenten en het waterschap te versterken en goede afspraken te maken.

De waterketen is de keten van drinkwater - riolering - transport van afvalwater - zuivering. Waterschap Hollandse Delta heeft voor voor het bereiken van besparingen vooral ingezet op de samenwerking in de afvalwaterketen, dus tussen waterschap en gemeenten. De keten van riolering, transport en zuivering.

Hollandse Delta en de gemeenten werkten voor dit akkoord echter ook al samen. Mede door het bestuurakkoord Afvalwaterketen uit 2007. Hierin was afgesproken dat het waterschap en de gemeenten zo moeten samenwerken in de afvalwaterketen "als ware het één bedrijf". Binnen WSHD hebben we dit gedaan door bijvoorbeeld per zuiveringsgebied een OptimalisatieStudie uit te voeren. Deze studies geven een goed beeld van waar de echte knelpunten liggen en hoe deze zo slim mogelijk op te lossen zijn. In een aantal gevallen zijn hierdoor zelfs investeringen geschrapt of uitgesteld. Voorbeelden hiervan staan bij de best practices aan de rechterkant van deze pagina.

Het Bestuursakkoord Water uit 2011 gaat een stap verder. Dit bestuursakkoord zegt dat er in 2020 € 380 miljoen minder meer uitgegeven moeten worden. Het uitgangspunt van is de voorspelling dat de kosten van het beheer in de afvalwaterketen in 2020 25% zouden stijgen t.o.v. de kosten in 2010. Via samenwerking moeten de partijen ervoor zorgen dat de kosten maar 10% stijgen, in plaats van 25%!

Binnen heb beheergebied van Hollandse Delta zijn de gemeenten en het waterschap hard aan de slag om deze doelen te bereiken. Zij hebben gekozen voor een regionale aanpak.