Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat over de kwaliteit van het water. Over schoon en gezond water in rivieren, meren, kanalen, beken en sloten. Schoon water om in te zwemmen, te vissen en te varen. Gezond water waarin planten en dieren leven. Kortom, water waar toekomstige generaties nog lang van kunnen genieten.

Europese richtlijn, lokale afspraken

De Kaderrichtlijn Water is een Europese wettelijke richtlijn. Deze richtlijn heeft voor iedereen consequenties: voor het Rijk, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten en uiteindelijk ook voor burgers en bedrijven. Naast de maatregelen op Rijksniveau bepalen gemeenten, het waterschap en belanghebbenden -aan de hand van Europese spelregels- wat er in het gebied van Zuid-Holland Zuid gedaan kan worden om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarbij wordt niet alleen gekeken of de maatregelen technisch mogelijk zijn, maar ook of ze betaalbaar en dus werkelijk uitvoerbaar zijn.

De doelen voor Hollandse Delta voor de KRW staan beschreven in het Waterbeheerplan en het Uitwerkingsprogramma Waterbeheerplan. Hierin staan ook de maatregelen beschreven die we nemen om de doelen te bereiken. De resultaten die tot nu toe zijn bereikt staan in de jaarlijkse rapportage.