ISA Hoeksche Waard

Het project Integrale Sturing Afvalwater HW was een samenwerking van 8 partners; te weten de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard, Waterschap Hollandse Delta, TU Delft en Deltares.
rioleringssysteem op schermen

Het ISA project was een praktijkexperiment dat werd uitgevoerd van september 2009 tot december 2012. Het doel was om inzicht te verkrijgen in het werkelijk functioneren van de afvalwaterketen en het effect op de waterkwaliteit in het watersysteem. Waar maatregelen voorheen werden genomen op basis van theoretische modellen, kon nu worden bijgestuurd op basis van de praktijk.

Aanpak

Er werd meetapparatuur aangebracht bij overstorten, eindgemalen en zuiveringen. Er werd een centraal informatiesysteem opgetuigd waarmee deze meetgegevens, gekoppeld aan neerslaggegevens, werden geanalyseerd.
Met ISA werd het mogelijk om in de gehele Hoeksche Waard in de diverse zuiveringskringen te meten en te sturen in het aanbod van afvalwater. Daar waar veel aanbod van afvalwater was kon voorrang worden gegeven aan de afvalwaterstroom, door in een ander gebied waar het aanbod laag was, de gemalen tijdelijk uit te zetten. Hiermee werden emissies gereduceerd.

Wat hebben we bereikt ?

We hebben inzicht gekregen in het werkelijk functioneren van de afvalwaterketen en het watersysteem Dit is te danken aan de aangebrachte meetapparatuur en een centraal informatiesysteem, waarin alle gegevens worden verzameld en analyses worden gemaakt door specialisten. Enkele conclusies zijn:

  • De werkelijke jaarlijkse emissies uit de overstorten bleken 44% hoger te zijn dan volgens de rioleringsplannen was berekend;
  • Van de 109 overstortdrempels bleek 45% 5cm of meer lager te liggen dan volgens het rioleringsplan was voorgeschreven;
  • 12 van de 23 bergbezinkvoorzieningen werd niet volgens plan benut;
  • Op de eindgemalen van het waterschap varieert het aandeel rioolvreemd water van 40 tot 100 %
  • De geïnstalleerde capaciteit van de rioolwaterzuiveringen wordt niet volledig benut.

Er zijn twee sturingspilots uitgevoerd, waarbij een betere benutting van de berging is uitgevoerd. Dit heeft tot een emissiereductie van 10 tot 15% geleid. De gerealiseerde besparing met ISA bedraagt € 442.000.
Naar aanleiding van de conclusies is besloten in 2013 het ISA project voort te zetten. Inmiddels zijn drempels aangepast en gerichte onderzoeken naar rioolvreemd water opgestart. Dit zal nieuwe actuele gegevens op gaan leveren zodat de resultaten in de modellen zichtbaar worden.