Agroranden

Tussen 2008 en 2013 heeft waterschap Hollandse Delta samen met LTO noord, Hoeksche Waards Landschap, stichting Rietgors, de natuurvereniging op Goeree-Overflakkee, de provincie en gemeente het pilot project agroranden uitgevoerd.

Het project, dat een maatregel is uit het KRW-programma, hield in dat bloemen- en grasranden langs de akkers werden geplant. Met de pilot werd getest of een akkerrand bijdraagt aan de verbetering van de waterkwaliteit, doordat minder meststoffen en bestrijdingsmiddelen in de sloot terecht zouden komen. Bovendien is geeft het een verrijking van het landschap voor de recreatie.
Jaarlijks werd in de Hoeksche Waard ongeveer 450 km geplant, in Goeree-Overflakkee 100 km.

In 2013 is een evaluatie onderzoek uitgevoerd:

  • Uit de proef blijkt dat agroranden geen effect hebben op het gehalte aan meststoffen in oppervlaktewater omdat deze ook via de drainage in de sloot terecht komen.
  • Ook blijkt uit de proef dat er in de sloten met zoet water direct naast agroranden meer soorten libellen en larven voorkomen dan in sloten zonder agroranden.
  • Of de agroranden daar ook effectief zijn als KRW-maatregel moeten we nog onderzoeken.

De toekomst van de agroranden ligt grotendeels besloten in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), dat de aanpak in Europees verband moet vastleggen. Agrarische ondernemers moeten ‘ecologische aandachtsgebieden’ aanwijzen. Die moeten minimaal vijf procent van het landbouwareaal beslaan, het percentage waar agrariërs nu ook mee moeten werken. Nieuw is de flexibiliteit; elk bedrijf kan het anders aanpakken. In Den Haag en Brussel discussiëren betrokkenen of agroranden deel uit kunnen maken de GLB. Zekerheid bestaat daarover nog niet. 2014 hebben waterschap en provincie aangemerkt als overgangsjaar.

Agroranden Hoeksche Waard

Agroranden Goeree-Overflakkee