Lozen op oppervlaktewater

Het waterschap moet toestemming geven voor directe lozingen op oppervlaktewater. Behalve als het oppervlaktewater Rijkswater is. Het waterschap moet ook toestemming geven voor rechtstreekse lozingen op de rioolwaterzuivering. Voor lozingen op de gemeentelijke rioleringen moeten de gemeenten toestemming geven.

Bijna alle lozingen vallen onder ‘algemene regels’ in drie verschillende besluiten. Deze besluiten zijn verdeeld naar doelgroep:

Voor alle andere lozingen (die dus niet onder bovengenoemde ‘besluiten’ vallen), moet u conform de Waterwet een vergunning aanvragen.

De meest voorkomende lozingen op oppervlaktewater zijn:

Lozen bij het onttrekken van grondwater

Wilt u grondwater onttrekken en lozen dan heeft u toestemming van het waterschap nodig. In grondwater zijn van nature allerlei stoffen aanwezig. Zolang het water in de grond blijft, kan dit geen kwaad. Als deze stoffen echter in oppervlaktewater worden geloosd, kunnen zij negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit. Voor het lozen van grondwater geldt een voorkeursvolgorde. Grondwater wordt bij voorkeur teruggebracht in de bodem. Is dit niet mogelijk dan kan bepaald worden dat het grondwater in oppervlaktewater mag worden geloosd. Als dit niet mogelijk is, kan het grondwater mogelijk op de riolering worden gebracht. Het uitgangspunt bij het lozen van grondwater op het oppervlaktewater is, dat door de lozing de kwaliteit van het oppervlaktewater niet mag verslechteren.

Let op:

In ons beheergebied bevat het grondwater vaak hoge concentraties nutriënten en is het ijzer- en het choridegehalte (het zoutgehalte) vaak te hoog om het grondwater zonder zuiverings voorziening op het oppervlaktewater te lozen.

Lozen van hemelwater

Nieuwe lozingen van schoon hemelwater, die niet afkomstig zijn van een bodembeschermende voorziening, moeten op de bodem of het oppervlaktewater worden geloosd. Zij mogen niet meer op de riolering worden gebracht.

Het lozen van schoon hemelwater is in de meeste gevallen vrijgesteld. Wanneer het hemelwater vervuild is, dan is voor het lozen wel een melding of een watervergunning nodig. Vervuild hemelwater komt bijvoorbeeld voor bij: daken die gemaakt zijn van uitlogend materiaal; grote parkeerplaatsen, bij op- en overslag of door bedrijfsactiviteiten vervuild hemelwater.

Lozen van huishoudelijk afvalwater 

Als er geen riolering aanwezig is, moet huishoudelijk afvalwater, voordat het wordt geloosd op oppervlaktewater, gezuiverd worden via een zuiveringsvoorziening. Zo’n zuiveringsvoorziening noemen we ook wel IBA. IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Het meest voorkomende voorbeeld van een IBA is een septictank met een inhoud van 6 m3.

Woont u buiten de bebouwde kom? En is de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk meer dan 40 meter? Dan komt u in aanmerking voor een septictank. De afstand van meer van 40 meter is gemeten vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt.

Melden lozing huishoudelijk afvalwater

Lozingen door agrariërs

In het Activiteitenbesluit staan maatregelen om de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater te verminderen. Zowel voor het erf als de agrarische percelen. Nieuwe bedrijven of wijzigingen in de bedrijfsvoering kunnen via de AIM (Activiteiten Internet Module) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden gemeld. U moet minimaal 4 weken voor aanvang van de lozing een melding te doen. Via de website www.activiteitenbesluitagrarisch.nl kunt u op een eenvoudige en overzichtelijke wijze meer informatie krijgen over wat het Activiteitenbesluit voor uw bedrijf betekent.

Verkleinen teeltvrije zone bij gebruik driftarme spuitdoppen

Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnen 14 meter langs het oppervlaktewater moeten driftarme spuitdoppen worden gebruikt. Dit staat in het Activiteitenbesluit en de bij behorende regeling. Om de teeltvrije (spuitvrije) zone langs het oppervlaktewater van intensief bespoten gewassen te mogen verkleinen dienen speciale driftarme spuit- en kantdoppen te worden gebruikt. De lijst met te gebruiken driftarme doppen kunt u vinden op de website van Helpdesk Water. Het gebruik van de 90% driftarme doppen voor een smallere teeltvrije zone moet u aanvragen bij het waterschap.

Aanvragen gebruik 90% driftarme doppen

Verkleinen teeltvrije zone bij een talud breder dan 2 meter

Grenst uw perceel aan een oppervlaktewaterlichaam, waarvan het talud breder is dan 2 meter? Dan kunt u versmalling van de verplichte teeltvrije zone aanvragen. Op het aanvraagformulier kunt u zien hoe u de breedte van het talud kunt opmeten.

Aanvragen versmalling teeltvrije zone

Erfafspoeling

Erfafspoeling bij veehouderijbedrijven zorgt voor verontreiniging van oppervlaktewater. Dit komt omdat hemelwater op het (verharde) erf in contact komt met andere stoffen. Bijvoorbeeld: voer(resten), mest(resten), perssappen en percolaat. Vervolgens spoelt dit  af richting de sloot. Informatie over maatregelen om dat te voorkomen of te verminderen kunt u vinden op de website activiteitenbesluitagrarisch. Een van de maatregelen om afspoeling van perssappen tegen te gaan is het aanbrengen van een absorberende onderlaag bij de opslag van gras en snijmaïs.

Zorgplicht

Voor elke lozing geldt de zorgplicht. Hiermee ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de lozer. Van hem wordt verwacht dat hij alles doet wat in redelijkheid van hem kan worden gevraagd om nadelige gevolgen voor het milieu, als gevolg van de lozing, te voorkomen. Meer informatie over de zorgplicht kunt u lezen op de website van Infomil.

Maatwerk naast de voorschriften in de besluiten

Naast de regels in de besluiten kan het waterschap maatwerkvoorschriften voorschrijven. Het waterschap doet dit als er problemen voor het watersysteem kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld door de omvang of de kwaliteit van het te lozen water.

Verontreinigingsheffing

Voor elke lozing op oppervlaktewater of op de rioolwaterzuiveringsinstallatie moet verontreinigingsheffing of zuiveringsheffing worden betaald. Meer informatie over waterschapsbelasting.