Grondwateronttrekkingen

Voor het onttrekken en infiltreren van grondwater geldt een melding- of vergunningplicht. De meest voorkomende onttrekkingen zijn ten behoeve van:

  • bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
  • brandblusvoorzieningen
  • grondwatersanering
  • beregening, bevloeiing en veedrenking
  • industriële toepassing
  • openbare drinkwatervoorzieningen
  • onttrekking voor overige doeleinden

Bevoegd gezag

Het waterschap is het bevoegd gezag voor onttrekkingen ten behoeve van een bouwput - of sleufbemaling, proefbronnering, grond(water)sanering, brandblusvoorziening, beregening, bevloeiing, veedrenking en industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 m3 per jaar.

Voor industriële onttrekkingen groter dan 150.000 m3 per jaar, openbare drinkwater-voorzieningen en bodemenergiesystemen is de provincie Zuid-Holland bevoegd gezag.

Melding of vergunning

Voor een aantal grondwateronttrekkingen is een melding in het kader van de algemene regels voor het onttrekken van grondwater voldoende. In de tabel melding- of vergunningplicht kunt u zien in welke categorie(ën) uw onttrekking is ingedeeld en of hier een melding- of vergunningplicht geldt.

Lozing

Het onttrekken van grondwater gaat veelal in combinatie met het lozen van grondwater. Houdt u er rekening mee dat voor het lozen van grondwater ook een meldingplicht geldt. 

Watervergunning aanvragen of melding doen

U kunt een melding doen en/of een vergunning aanvragen via het omgevingsloket.

Vragen

Bel naar de afdeling Vergunningverlening via: 0900 - 2005005.