College van dijkgraaf en heemraden

Het college van Dijkgraaf en Heemraden vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta (vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders). De heemraden worden gekozen uit de leden van de Verenigde Vergadering. Het college van Dijkgraaf en Heemraden bestaat uit: waarnemend dijkgraaf Doornbos en heemraden de heer J.L. van Driel (ongebouwd), mevrouw M.J. van Maurik-de Graaff (gebouwd), de heer P.J.J. Kome (WHD), mevrouw P.J. van Nes-de Man (WHD) en de heer L.B.C. Stehouwer (CDA). 

Portefeuilleverdeling:

G. (Gerard) Doornbos, waarnemend dijkgraaf en portefeuillehouder Calamiteitenzorg, Vergunningverlening, Toezicht/Handhaving, Personeel en Organisatie, Organisatieontwikkeling, Juridische Zaken, Communicatie, Bestuurlijke vernieuwing, Digitale transformatie, Dienstverlening;

J.L. (Johan) van Driel, portefeuillehouder water & klimaat, eerste loco-dijkgraaf.

Watersystemen, KRW, Waterbeheerprogramma, Klimaatadaptatie (incl. stresstesten), Deltadeelprogramma, Ruimtelijke Adaptatie, Selectiecommissie Nieuwe dijkgraaf. Gebiedsportefeuille, aanspreekpunt voor:

 • Dordrecht
 • Zwijndrecht
 • Hendrik-Ido-Ambacht
 • Drechtsteden
 • waterschap Rivierenland

M.J. (Marjo) van Maurik-de Graaff, portefeuillehouder waterveiligheid & omgeving, vierde loco-dijkgraaf.

Waterkeringen, HWBP, Dijkleger, Muskusrattenbestrijding, Deltaprogramma (algemeen), Public Affairs, Omgevingswet. Gebiedsportefeuille, aanspreekpunt voor:

 • Goeree-Overflakkee
 • waterschap Scheldestromen

P.J.J. (Piet) Kome, portefeuillehouder financiën & asset management, derde loco-dijkgraaf.

Financiën, Aanpassing belastingstelsel, Asset Management, Veiligheid, Basis op Orde, Wegen Ridderkerk, Inkoopbeleid, Eigendommenbeleid.
Gebiedsportefeuille, aanspreekpunt voor:

 • Voorne-Putten

P.J. (Petra) van Nes-de Man, portefeuillehouder wegen & groen, vijfde loco-dijkgraaf.

Wegen (excl. wegen Ridderkerk), Transitie wegen, Innovatie, Groenbeleid, Recreatie.
Gebiedsportefeuille, aanspreekpunt voor:

 • Albrandswaard
 • Barendrecht
 • Ridderkerk
 • Rotterdam
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

L.B.C. (Leo) Stehouwer, portefeuillehouder waterketen & duurzaamheid, tweede loco-dijkgraaf.

Zuiveren, ALM+, onderhoud rwzi’s, Samenwerking afvalwaterketen, Duurzaamheid, Circulair, Energietransitie, Regionale Energie Strategieën, Educatie, Cultureel erfgoed

Gebiedsportefeuille, aanspreekpunt voor:

 • Hoeksche Waard
 • waterschap Brabantse Delta

Secretaris-directeur:

De heer Eric Jongmans is secretaris-directeur van waterschap Hollandse Delta. Hij is secretaris van het bestuur en heeft als directeur tevens de eindverantwoordelijkheid voor de ambtelijke organisatie.