Zuiveren

Appendages

Appendages zijn alle apparaten waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding. Deze dataset bevat de typen: afsluiter (ATR), debietmeter (DTR), inspectieput (IPT), koppelstuk (KSK), ontluchter (OTR), zakbaken (ZKN), kathodische beschermingen (KBG), mantelbuis (MBS), overkluizing (OZG) en overig (OVG).

Download shapefile

Belangenstroken

Activiteiten boven en aan weerszijden van persleidingen kunnen negatieve consequenties hebben voor de persleiding zelf. Daarom krijgen activiteiten die in de zone van 5 meter aan weerszijden van de leidingen worden gepland extra aandacht in het kader van de watertoets. Dit bestand bevat de belangenstroken langs persleidingen waarin nog te zuiveren (influent) of reeds gezuiverd (effluent) afvalwater wordt getransporteerd. Daarnaast bevat dit bestand ook de stroken langs persleidingen waarin oppervlaktewater wordt getransporteerd.

Download shapefile

Persleidingen

Een leiding is een stelsel van met elkaar verbonden leidingdelen voor afvalwaterstransport. De persleidingen vormen de schakel tussen de rioolgemalen en de rwzi's.

Download shapefile

Rioolgemalen

De rioolgemalen pompen het afvalwater via persleidingen naar een rwzi of naar andere rioleringsnetwerken. Dit bestand bevat de rioolgemalen die in beheer zijn bij Hollandse Delta.

Download shapefile

Rwzi's

In een rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) wordt het aangevoerde afvalwater gezuiverd tot een niveau waarna het op het oppervlaktewater geloosd mag worden.

Download shapefile

Geurcontouren

Geurcontouren van rwzi's spelen een rol bij het bepalen van bestemmingsplannen en het verlenen van vergunningen. Als er gebouwd wordt in deze contour moet onderzoek uitgevoerd worden om toestemming te kunnen krijgen voor de gewenste aanpassing van het bestemmingsplan. Dit bestand bevat per rwzi de 1 ge/m3 (98 percentiel) geurcontour. Voor een aantal rwzi's is ook de in de milieuvergunning vergunde geurcontour opgenomen in dit bestand.

Download shapefile / Download dxf