Kaderrichtlijn Water (KRW)

Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water van kracht geworden. De Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Europa op goed niveau te krijgen en te houden. Voor het uitvoeren van de richtlijn is Europa opgedeeld in (deel)stroomgebieden van de belangrijkste rivieren. Ook zijn oppervlaktewaterlichamen aangewezen waarover gerapporteerd moet worden aan de Europese Unie.

Waterkwaliteitsportaal

Het Waterkwaliteitsportaal (WKP) verzamelt, beheert en onsluit gegevens voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).

www.waterkwaliteitsportaal.nl

Oppervlaktewaterlichamen

In het beheersgebied van Hollandse Delta zijn 41 oppervlaktewaterlichamen. Over deze wateren rapporteert het waterschap aan de Europese Unie of de waterkwaliteitsdoelen zijn behaald.

Download shapefile / Download pdf