Zienswijze indienen

In sommige gevallen neemt het waterschap niet eerder een besluit dan nadat hij goed inzicht heeft in belangen die betrokken zijn bij het te nemen besluit.

Het te nemen besluit wordt dan voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Het ontwerp-besluit alsmede de daarop betrekking hebbende stukken die nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp ligt gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Binnen die termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen.

In het te nemen besluit wordt ingegaan op de ingebrachte zienswijzen en wat het waterschap daarvan vindt. In sommige gevallen stopt hiermee de inspraakprocedure en is verder geen beroep mogelijk. In andere gevallen hebben belanghebbenden, die vinden dat hun visie niet of niet voldoende is meegewogen, zes weken de tijd om tegen het genomen besluit beroep in te stellen bij de rechtbank. Daarvoor geldt in het algemeen de eis dat eerst een zienswijze is ingediend.

Indien bij een bekendmaking staat dat u een zienswijze in kunt dienen, kunt u de zienswijze versturen, ondervermelding van het vergunningnummer,

naar:

Waterschap Hollandse Delta
afdeling Juridische Zaken
Postbus 4103
2980 GC RIDDERKERK