Privacyverklaring waterschap Hollandse Delta

In deze privacyverklaring informeert het waterschap Hollandse Delta (het waterschap) u hoe het omgaat met uw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens). Voor het waterschap is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Het waterschap kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Het waterschap adviseert u dan ook deze verklaring van tijd tot tijd door te nemen, zodat u weet op welke wijze het waterschap uw gegevens verwerkt en beschermt.

Persoonsgegevens die het waterschap verwerkt

Het waterschap verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van waterschapstaken en diensten die het aan u levert.
Het waterschap verwerkt persoonsgegevens van u die u zelf per brief, e-mail, of via de website aan het waterschap heeft verstrekt, of die via applicaties van andere overheden of derden ter beschikking komen.
Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt het waterschap zich onder meer aan de volgende uitgangspunten:

  • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Persoonsgegevens zijn steeds voldoende actueel en van goede kwaliteit.
  • Minimale gegevensverwerking. Het waterschap verwerkt alleen persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor vooraf bepaalde doelen.
  • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de waterschapstaken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Contact met het waterschap

Wanneer u via het waterschapsloket contact met het waterschap legt worden de volgende gegevens van u gevraagd: Naam, adres en contactgegevens (telefoonnummer/e-mailadres). Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van ons klantcontactcentrum.

Het waterschap heeft de gegevens nodig om zijn taken goed te kunnen uitvoeren. Met behulp van de gegevens kan het waterschap contact met u opnemen als het nog nadere vragen heeft over een melding of over een vraag die u hebt gesteld. Een voorbeeld: het waterschap heeft van u een melding ontvangen, maar wanneer de medewerkers van de buitendienst willen gaan kijken, blijkt dat niet helemaal duidelijk is wat er aan de hand is en waar.

Het waterschap vraagt uw adres zodat het weet wanneer het met u contact heeft en niet met iemand anders met dezelfde naam. Ook weet het waterschap zo dat het met u te maken heeft, en niet met twee verschillende personen, wanneer u de ene keer uw e mailadres en de andere keer uw telefoonnummer als contactgegeven doorgeeft. Verder verzamelt het waterschap uw gegevens om u desgewenst te informeren over wat er met uw melding is gedaan of om uw vraag te beantwoorden.

Heeft u iets te melden of wilt u een suggestie doen zonder uw gegevens te delen, dan kan dat door een anonieme melding of suggestie te doen. Als u voor deze optie kiest, kunnen wij geen terugkoppeling geven, nog informatie over verstrekten mocht u er later naar refereren.

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Het waterschap heeft maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet kwijtraken of gebruikt kunnen worden door personen die uw gegevens niet mogen hebben. Heeft u bijvoorbeeld een aanvraag voor een watervergunning ingediend, dan zijn uw gegevens alleen in te zien door medewerkers van het waterschap die uw aanvraag behandelen.
Het waterschap bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Uw rechten

U heeft het recht om informatie te krijgen van het waterschap over uw persoonsgegevens. Als u hierom vraagt moet het waterschap u vertellen welke persoonsgegevens het waterschap van u heeft en waarvoor ze gebruikt worden. U kunt dan ook controleren of de persoonsgegevens die het waterschap van u heeft wel juist zijn. De rechten die u heeft worden hieronder omschreven.

A. Inzage
U heeft het recht inzage te krijgen in de persoonsgegevens die het waterschap van u heeft verzameld.

B. Verbetering en verwijdering
U heeft recht op verbetering en verwijdering van de persoonsgegevens als deze niet juist (meer) zijn, of als de verwerking van deze persoonsgegevens niet (meer) nodig is.

C. Bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het feit dat het waterschap persoonsgegevens van u heeft verzameld. Dit is echter niet mogelijk als het waterschap uw persoonsgegevens heeft verzameld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de bescherming van vitale belangen van uzelf of anderen.

D. Recht op beperking
U heeft het recht op het tijdelijk niet gebruiken van uw gegevens door het waterschap.
Dit recht heeft u in de volgende situaties:

  • in afwachting van de beoordeling van uw verzoek om verbetering of van een bezwaar;
  • indien uw gegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden maar u dit niet wenst;
  • indien het waterschap de gegevens niet langer nodig heeft maar u nog wel, bijvoorbeeld voor een rechtszaak.

E. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan het waterschap verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. U mag de door u terug ontvangen persoonsgegevens overdragen aan een andere organisatie. Dit geldt alleen voor de gegevens die het waterschap verwerkt op grond van uw toestemming.

F. Recht om de ooit gegeven toestemming voor verwerking in te trekken
U heeft het recht om een eenmaal gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. U hoeft hier geen reden voor op te geven. Het waterschap zal de verwerking van die gegevens dan direct staken. Het intrekken van toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven rechtmatig.

G. Klachtrecht
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op het voldoen aan de privacyregelgeving door organisaties en overheden. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over hoe het waterschap omgaat met uw persoonsgegevens.

Indienen van een verzoek

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@wshd.nl .  

Functionaris voor Gegevensbescherming

Bij het waterschap is een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) in dienst, mevrouw I. Schippers.
De FG controleert of het waterschap zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG het waterschap over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en het beschermen van persoonsgegevens. De FG doet dat onafhankelijk. Het waterschap kan haar geen instructies geven over hoe zij haar werk moet uitvoeren. Bij de FG kunt u een klacht indienen als u denkt dat het waterschap niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens. Dit kan via het mailadres avg@wshd.nl.

Privacybeleid

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft het privacybeleid voor het waterschap vastgesteld. In dit beleid staat hoe het waterschap omgaat met privacy en de bescherming van persoonsgegevens en hoe het ervoor zorgtdat het daarbij aan de privacywetgeving voldoet.  

Contact

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of heeft u vragen over (het gebruik van) de persoonsgegevens die het waterschap van u heeft dan kunt u een mail sturen naar avg@wshd.nl.