Bezwaar maken

Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van waterschap Hollandse Delta, kunt u bezwaar aantekenen bij het waterschap. 

U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar reageert, stelt het belanghebbenden vaak (niet altijd) in de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten (gehoord worden). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. In sommige gevallen kan de bezwaarschriftprocedure worden overgeslagen. U kunt dan in het bezwaarschrift het bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de rechtbank.

Voorwaarden

U kunt bezwaar aantekenen als er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan: 

  • Een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen (de schriftelijke weigering een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit wordt hier gelijkgesteld met het nemen van een besluit). 
  • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.

Aanpak

U kunt het bezwaarschrift indienen bij het waterschap. 

Het bezwaar wordt eerst behandeld door een onafhankelijke, externe bezwarencommissie. De bezwarencommissie brengt advies uit aan het bestuursorgaan. Uiteindelijk neemt het bestuursorgaan een beslissing op het bezwaar. Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaar, dan kunt u meestal beroep (en daarna hoger beroep) instellen.

Uw bezwaar indienen

U kunt schriftelijk uw bezwaar indienen.

Schriftelijk bezwaar maken

Indieningsadres

Waterschap Hollandse Delta: afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken
Postbus 4103
2980 GC RIDDERKERK 

telefoon: 0900 2005005
contact: 2005005@wshd.nl