Beroep

Belanghebbenden kunnen, gedurende 6 weken na bekendmaking beroep instellen tegen een vergunning.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

  • Degenen die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning
  • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerpvergunning
  • Degenen die het niet eens zijn met wijzigingen in de definitieve vergunning ten opzichte van de ontwerpvergunning
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning
  • Bekijk eerst de pagina zienswijze indienen

Of u kunt beroep instellen indien u tegen de beslissing op een door u ingediend  bezwaar, bekijk eerst de pagina bezwaar aanteken.

Meer informatie:

Een beroepschrift dient gemotiveerd te zijn en kan tot en met de onder ‘Einde  beroepstermijn’ genoemde datum ingediend zijn aan:

Arrondissementsrechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM  Rotterdam

Voorlopige voorziening

Het indienen van het beroep schorst niet de werking van het besluit. Dat betekent dat bijvoorbeeld na de vergunningverlening de houder daarvan zijn gang kan gaan, ook al is beroep ingediend. Wenst de bezwaarde zich daar niet bij neer te leggen dan kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Dit is een verkorte procedure voor dringende en spoedeisende situaties. Gevraagd kan bijvoorbeeld worden om de uitvoering van het besluit uit te stellen tot na de uitspraak in de beroepsprocedure.

een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kunt u indienen bij:

Arrondissementsrechtbank te Rotterdam
sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam